positie en verwachting

In de vorige blog liet ik zien dat Paulus onder moeilijke omstandigheden zijn lezers oproept zich altijd te verheugen, in de Heer (Fil.4:4). Dat laatste is de sleutel. Wanneer wij zien op Hem, kunnen we ons zelfs onder de moeilijkste omstandigheden verblijden, omdat we weten dat Hij alles onder controle heeft.

positie en toekomstverwachting
In de voorgaande verzen had Paulus al meer uiteengezet over die positie. Hij beschrijft die aan de hand van het contrast van hen die aardsgezind zijn (Fil.3:17), dat wil zeggen: het bedenken van de dingen die op de aarde zijn (Kol.3:2). Wellicht behoorden wij ooit ook tot hen, maar als het gaat om het verleden, zegt Paulus heel simpel: “ik vergeet de dingen, die achter mij zijn…” (Fil.3:13). Wat telt is onze positie nu en de toekomstverwachting die wij hebben.

Filippenzen 3
20 Want ons burgerschap is in de hemelen, van waaruit wij ook de Redder afwachten, de Heer Jezus Christus,
21 die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven, gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de inwerking, waarmee Hij ook alles aan zichzelf kan onderschikken.

verborgen in de hemel
Onze positie is er niet één op aarde, maar in de hemel, dáár is ons burgerschap. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is politeuma en daarin herkennen we ons woord politiek. Wij worden niet bestuurd door aardse maatstaven, maar we zoeken de dingen die boven zijn, in de hemel. Daar ligt onze identiteit en legitimatie.

toekomst
Het is ook deze positie nu, die onze blik als vanzelf richt op de toekomst. Want in de hemel is onze Heer. Nu weliswaar nog verborgen (Kol.3:3), maar wij verwachten onze Redder uit de hemel en wachten op het moment dat hij het lichaam van onze vernedering veranderen zal, gelijkvormig aan het lichaam van Zijn heerlijkheid. Net zoals Christus nu verborgen is, is ons leven samen met Hem verborgen in God (Kol3:3), maar wanneer Hij geopenbaard gemaakt wordt, zullen wij samen met Hem in heerlijkheid geopenbaard worden (Kol.3:4). Wat een geweldige positie nu en wat een heerlijke toekomstverwachting!