Jona (1): het teken van Jona, de profeet

Het boek Jona wordt door christenen gerekend onder de ‘kleine profeten’. Ook in de Hebreeuwse Tenach wordt het gerangschikt onder de Nevi’iem (=profeten). In het nieuwe testament noemt Jezus Jona een profeet, o.a. in Matth.12:39. Maar wat heeft Jona dan precies geprofeteerd? Directe profetieën vinden we niet in het boek. Zeker is dat er in ieder geval meer is dan we in Jona beschreven vinden. In 2 Kon.14:25 wordt gerefereerd aan woorden die God gesproken heeft door Jona, maar deze woorden vinden we nergens opgetekend.

betekenis
Wanneer we het boek Jona lezen, moeten we concluderen dat Jona bovenal profetisch is, door de betekenis van de geschiedenis zelf. Jezus zelf zegt hierover als Hij door de Joodse leidslieden gevraagd wordt om een teken:

Mattheus 12
39 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet.
40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.

meer dan Jona
Jona is een type van Jezus. Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zou Jezus drie dagen en drie nachten in het graf zijn. Jona komt na deze drie dagen uit de vis, op het droge en vervult alsnog zijn opdracht. Natuurlijk is het feit dat Jona vanuit de vis op het droge terechtkomt, een uitbeelding van de opstanding van Christus. Jona is een voorafschaduwing van Jezus en daarom zegt Jezus dan ook:

41 De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!

Jona is een type van Jezus, die meer is dan Jona. Maar dat  is slechts één betekenis die we uit het verslag van Jona kunnen halen. Een voor de hand liggende betekenis, omdat Jezus hierin ons de weg wijst, wanneer Hij zijn toehoorders wijst op het teken van Jona. Maar onder de oppervlakte is er meer, veel meer, te vinden. Daarover verder in een volgende blog.