Paulus vervulde het woord van God

Paulus was een bijzondere apostel. Hij behoorde niet tot de twaalf die met Jezus hadden opgetrokken, maar hij werd geroepen door de opgewekte Christus vanuit de hemel. Als laatste verscheen Christus aan Hem en Paulus sluit hiermee dan ook de gelederen van de apostelen, dat wil zeggen: hij is de laatste apostel (1 Kor.9:1, 15:8).

completeren
Maar Paulus is ook degene die het woord van God completeerde. Hij voegde aan het woord van God toe, dat wat er nog aan ontbrak.

Kolossenzen 1
25 Daarvan [=van de ecclesia uit vers 24) ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig  het beheer van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen.

Het woord dat hier vertaald is met vervullen is het Griekse plerõo. Dit woord komt 86 keer voor in het nieuwe testament en bijna in de helft van de gevallen gaat het om voorzeggingen uit de Schrift die vervuld worden: profetieën, de wet, het Schriftwoord, het woord van de profeet, enz. In deze gevallen gaat het om een deel van het woord van God dat al bekend is, maar door een gebeurtenis of uitspraak vervuld wordt: volledig gemaakt, gecompleteerd. Het woord is afgeleid van een ander Grieks woord dat betekent: vol, gevuld of volledig.
Waarmee vervulde of completeerde Paulus dan het woord van God? Dat staat een vers verder:

Kolossenzen 1
26 namelijk het geheimenis, verborgen geweest vanaf de aeonen en vanaf de generaties,  maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen.

verborgen
Paulus voegde aan het woord van God een deel toe wat tot dan toe geheim en verborgen was gebleven. Daarmee werd het woord gecompleteerd en was het vol, in de zin van: het was af, er was niets meer aan toe te voegen. Over dit geheimenis valt veel te zeggen, maar kort gezegd gaat het erover dat de natiën delen in de zegeningen die aan Israël’s Messias (=Christus) zijn beloofd. Gelovigen uit de natiën zijn één (lichaam) met Christus (Kol.1:27).

Maar let op! Maak niet de vergissing door te denken dat wat Paulus bekend maakte, niet in de overige Schriften te vinden is! Iets dat verborgen is, is geheim, of onzichtbaar gemaakt. Maar het is er wel degelijk. Met de zaken die Paulus onthult, neemt hij de bedekking weg en wordt zichbaar gemaakt wat in de overige Schriften verborgen was.

de canon
Maar er is nog een wijze waarop Paulus het woord van God compleet maakte en deze is nog minder bekend. Paulus, en enkele anderen, waaronder Petrus, brachten de geschriften bij elkaar. Zij hebben er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat de 70 boeken die wij kennen als de Bijbel, bij elkaar werden gebracht, werden gerangschikt en bewaard voor latere generaties. Dit laatste aspect van de completering van de Schrift wil ik nader uiteenzetten tijdens een bijbelstudie in Hendrik Ido Ambacht.