geslachtsregisters van Jezus Christus

In deze periode van het jaar die vooraf gaat aan kerst, wordt er veel gelezen uit de eerste hoofdstukken van de evangeliën. Daarbij worden de geslachtsregisters die we daarin vinden meestal overgeslagen. Toch hebben ook deze geslachtsregisters ons veel te vertellen. Één aspect daarvan wil ik in deze blog eens voor het voetlicht brengen.

Drie van de vier evangeliebeschrijvingen bevatten een geslachtsregister, hoewel dat bij één van die drie er niet zo dik bovenop ligt. Bij een ander evangelie ontbreekt zelfs een geslachtsregister en dat is juist weer veelzeggend en logisch als we weten wat de functie van de evangeliën is. Elke evangelist beschrijft een ander aspect van Jezus Christus.

Mattheüs
Het evangelie van Mattheüs beschrijft Jezus als de komende Koning. We vinden in het eerste hoofdstuk van het boek dan ook een geslachtsregister van Jezus als Zoon van David (Matth. 1:1, 17). Aan David was beloofd dat zijn troon bevestigd zou worden en hij zou een koninkrijk ontvangen tot in de aeon (2 Sam.7:12-16). Het ‘geslachtregister’ in Mattheüs 1 is dan ook eigenlijk geen geslachtsregister maar een lijst van erfgenamen van de troon van David.

Markus
Het evangelie van Markus beschrijft Jezus als dienstknecht, dat wil zeggen: als slaaf. In het evangelie van Markus vinden we dan ook geen geslachtsregister. Een slaaf is een lijfeigene, iemand zonder rechten. Het is in het geval van een slaaf dan ook niet relevant waar hij vandaan komt en wat zijn stamboom is. Een slaaf heeft alleen plichten, samengevat onder één noemer: gehoorzamen. Om deze zelfde reden vinden we in Markus ook niets terug van de geboorte van Jezus en Zijn kinderjaren. Het vangt aan met wat wij vaak noemen Zijn openbare optreden. Het moment dat Hij Zijn taak in gehoorzaamheid aanving. “zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen!” (Ps.40:8, Hebr.10:7)

Lukas
Het evangelie van Lukas beschrijft Jezus als de Zoon des mensen, dat wil zeggen: de Ben Adam (Ps.8:5, Hebr.2:6, 1 Kor.15:22, 45). Ben Adam betekent Zoon van Adam. Hij zou doen waar Adam niet toe in staat was, namelijk heersen over deze schepping (Ps.8:7) en alles onderschikken (Hebr.2:7-8). In Lukas vinden we dan ook een geslachtsregister dat terugvoert op Adam (Luk.3:38).

Johannes
Het evangelie van Johannes beschrijft Jezus als de Zoon van God. In tegenstelling tot de geslachtsregisters uit Mattheüs en Lukas vinden we hier dan ook niet de tussenkomst van mensen, Jozef en Maria, beschreven. Ook moet je in Johannes wat beter zoeken naar het geslachtsregister, want het ligt wat meer verborgen.

Johannes vangt aan met:

Johannes 1
1 In het begin was het Woord en het Woord was naar God toe, en God was het Woord.

en dan vinden we een aantal verzen daarna beschreven dat Hij mens werd:

14 En het Woord werd vlees (…)