de brief aan de Galaten (3:19-29 toegevoegd) šŸ”ˆ

Deze studieserie gaat over de brief van Paulus aan de Galaten. Het hoofdthemaĀ van de briefĀ handelt erover dat een gelovige niet gerechtvaardigd wordt (rechtvaardigt leeft) door de wet van Mozes te onderhouden, maar door te staan in de genade. Dat was de boodschap die Paulus verkondigd had onder de Galaten en die zij geloofden. Maar na hem waren er anderen binnengekomen met een ‘evangelie’ dat geen evangelie is. Paulus is verwonderd en furieus.

1. Galaten 1:1-5
In een paar zinnen zet Paulus in het begin van de brief aan de Galaten uiteen waarom hij deze brief schrijft.Ā De Galaten waren gelovigen uit de natiĆ«n. Zij hadden van Paulus het evangelie gehoord dat ze waren gered uit genade en om niet. Ze waren daar zeer gelukkig om geweest. Maar na Paulusā€™ vertrek waren er andere predikers gekomen. Zij verkondigden de boodschap dat redding weliswaar om niet was, maar dat de Galaten nu, om rechtvaardig te kunnen leven, wel allerlei wetten en instellingen moesten onderhouden.

In deze eerste verzen is elk woord geladen. Het een samenvatting van wie de brief schrijft, aan wie en waarom.

Galaten 1:1-5 deel 1
Galaten 1:1-5 deel 2
Powerpoint

2. Galaten 1:6-24
Na zijn inleidende woorden waarin hij de inhoud en aard van de brief samenvat (vers 1-5) valt Paulus meteen met de deur in huis. Hij was verbaasd en boos dat de Galaten zich hadden laten afbrengen van de boodschap zoals zij die van hem hadden ontvangen. Het ā€˜evangelieā€™ dat na Paulus vertrek ingang bij hen had gevonden, was geen evangelie, maar een slechte mix van genade en rechtvaardiging door werken.

Paulus had een aparte bediening, los van de twaalf. Hij was door Christus Jezus zelf geroepen, vanuit de hemel. Hier gaat hij uitgebreid op in in de eerste twee hoofdstukken van deze brief. Het onderschrijft zijn unieke bediening en boodschap, die ook juist voor ons actueel is.

Galaten 1:6-24 deel 1
Galaten 1:6-24 deel 2
Powerpoint

3. Galaten 2:1-14
In Galaten 2 vervolgt Paulus zijn relaas over zijn speciale roeping en bediening. Ook hier benadrukt hij weer dat zijn boodschapĀ andersĀ was dan die van de twaalf, zoals Jakobus, Petrus en Johannes. Niet andersoortig, maar wel anders. Zij waren gezonden tot het huis van IsraĆ«l met een boodschap die gericht was tot dit volk. Paulus werd gezonden tot de natiĆ«n, met een bijbehorende bericht. In Galaten 2 maakt hij dan ook onderscheid tussen het evangelie van de voorhuid en het evangelie van de besnijdenis.

Paulus illustreert aan de hand van een voorval met Petrus dat het prediken van de wet en de rituelen onder de natiĆ«n een misplaatste boodschap is. Men zou de natiĆ«n niet ‘verjoodsen’.

Galaten 2:1-14 deel 1
Galaten 2:1-14 deel 2
Powerpoint

4. Galaten 2:15-21
In het tweede deel van Galaten 2 zegt Paulus een aantal uiterst belangrijke dingen. Hij legt uit dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar door het geloof van (niet: in) Christus Jezus. Ook beschrijft hij onze vereenzelviging met Christus. Wij zijn met Hem gekruisigd en opgewekt. Het leven dat wij van Hem ontvangen hebben, is dat waar God mee rekent. Dat mogen en zouden wij ook doen.

Galaten 2:15-21 deel 1
Galaten 2:15-21 deel 2
Powerpoint

5. Galaten 3:1-18
In Galaten 3 borduurt Paulus verder op dat wat hij in hoofdstuk 2 naar voren bracht. God rekent geloof tot rechtvaardigheid en een mens wordt niet gerechtvaardigd uit de werken van de wet. Hij gaat daarvoor terug naar de periode voordat God de wet gaf aan Israƫl en neemt Abraham als voorbeeld. Abraham leefde niet onder de wet, die was er nog niet eens, dat zou nog 430 jaar duren. God deed Abraham beloften en Abraham geloofde die. Dat rekent God tot gerechtigheid. De wet werd toegevoegd, maar kwam nooit in plaats van de belofte. Waartoe de wet dan wel dient, zet Paulus ook uiteen in dit hoofdstuk.

Galaten 3:1-18 deel 1
Galaten 3:1-18 deel 2
Powerpoint

6. Galaten 3:19-29
In het tweede deel van Galaten 3 betoogt Paulus dat de wet een tijdelijke fase was in Gods plan. De wet is ‘toegevoegd’ en begon bij Mozes en was rechtsgeldig ‘tot Christus’. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet dat Abraham leefde uit de belofte, ver voordat er ook maar sprake was van de wet. De komst van de wet doet deze beloften die gedaan zijn aan Abraham en ‘zijn zaad’ niet teniet. Wie is, of wie zijn, dat zaad van Abraham? En als de wet tijdelijk was en niet in plaats kwam van de beloften die ooit gedaan werden aan Abraham, wat was dan het doel van de wet?

Galaten 3:19-29 deel 1
Galaten 3:19-29 deel 2
Powerpoint