de brief aan de Galaten (5:18-6:10 toegevoegd) šŸ”ˆ

Deze studieserie gaat over de brief van Paulus aan de Galaten. Het hoofdthemaĀ van de briefĀ handelt erover dat een gelovige niet gerechtvaardigd wordt (rechtvaardigt leeft) door de wet van Mozes te onderhouden, maar door te staan in de genade. Dat was de boodschap die Paulus verkondigd had onder de Galaten en die zij geloofden. Maar na hem waren er anderen binnengekomen met een ‘evangelie’ dat geen evangelie is. Paulus is verwonderd en furieus.

1. Galaten 1:1-5
In een paar zinnen zet Paulus in het begin van de brief aan de Galaten uiteen waarom hij deze brief schrijft.Ā De Galaten waren gelovigen uit de natiĆ«n. Zij hadden van Paulus het evangelie gehoord dat ze waren gered uit genade en om niet. Ze waren daar zeer gelukkig om geweest. Maar na Paulusā€™ vertrek waren er andere predikers gekomen. Zij verkondigden de boodschap dat redding weliswaar om niet was, maar dat de Galaten nu, om rechtvaardig te kunnen leven, wel allerlei wetten en instellingen moesten onderhouden.

In deze eerste verzen is elk woord geladen. Het een samenvatting van wie de brief schrijft, aan wie en waarom.

Galaten 1:1-5 deel 1
Galaten 1:1-5 deel 2
Powerpoint

2. Galaten 1:6-24
Na zijn inleidende woorden waarin hij de inhoud en aard van de brief samenvat (vers 1-5) valt Paulus meteen met de deur in huis. Hij was verbaasd en boos dat de Galaten zich hadden laten afbrengen van de boodschap zoals zij die van hem hadden ontvangen. Het ā€˜evangelieā€™ dat na Paulus vertrek ingang bij hen had gevonden, was geen evangelie, maar een slechte mix van genade en rechtvaardiging door werken.

Paulus had een aparte bediening, los van de twaalf. Hij was door Christus Jezus zelf geroepen, vanuit de hemel. Hier gaat hij uitgebreid op in in de eerste twee hoofdstukken van deze brief. Het onderschrijft zijn unieke bediening en boodschap, die ook juist voor ons actueel is.

Galaten 1:6-24 deel 1
Galaten 1:6-24 deel 2
Powerpoint

3. Galaten 2:1-14
In Galaten 2 vervolgt Paulus zijn relaas over zijn speciale roeping en bediening. Ook hier benadrukt hij weer dat zijn boodschapĀ andersĀ was dan die van de twaalf, zoals Jakobus, Petrus en Johannes. Niet andersoortig, maar wel anders. Zij waren gezonden tot het huis van IsraĆ«l met een boodschap die gericht was tot dit volk. Paulus werd gezonden tot de natiĆ«n, met een bijbehorende bericht. In Galaten 2 maakt hij dan ook onderscheid tussen het evangelie van de voorhuid en het evangelie van de besnijdenis.

Paulus illustreert aan de hand van een voorval met Petrus dat het prediken van de wet en de rituelen onder de natiĆ«n een misplaatste boodschap is. Men zou de natiĆ«n niet ‘verjoodsen’.

Galaten 2:1-14 deel 1
Galaten 2:1-14 deel 2
Powerpoint

4. Galaten 2:15-21
In het tweede deel van Galaten 2 zegt Paulus een aantal uiterst belangrijke dingen. Hij legt uit dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar door het geloof van (niet: in) Christus Jezus. Ook beschrijft hij onze vereenzelviging met Christus. Wij zijn met Hem gekruisigd en opgewekt. Het leven dat wij van Hem ontvangen hebben, is dat waar God mee rekent. Dat mogen en zouden wij ook doen.

Galaten 2:15-21 deel 1
Galaten 2:15-21 deel 2
Powerpoint

5. Galaten 3:1-18
In Galaten 3 borduurt Paulus verder op dat wat hij in hoofdstuk 2 naar voren bracht. God rekent geloof tot rechtvaardigheid en een mens wordt niet gerechtvaardigd uit de werken van de wet. Hij gaat daarvoor terug naar de periode voordat God de wet gaf aan Israƫl en neemt Abraham als voorbeeld. Abraham leefde niet onder de wet, die was er nog niet eens, dat zou nog 430 jaar duren. God deed Abraham beloften en Abraham geloofde die. Dat rekent God tot gerechtigheid. De wet werd toegevoegd, maar kwam nooit in plaats van de belofte. Waartoe de wet dan wel dient, zet Paulus ook uiteen in dit hoofdstuk.

Galaten 3:1-18 deel 1
Galaten 3:1-18 deel 2
Powerpoint

6. Galaten 3:19-29
In het tweede deel van Galaten 3 betoogt Paulus dat de wet een tijdelijke fase was in Gods plan. De wet is ‘toegevoegd’ en begon bij Mozes en was rechtsgeldig ‘tot Christus’. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet dat Abraham leefde uit de belofte, ver voordat er ook maar sprake was van de wet. De komst van de wet doet deze beloften die gedaan zijn aan Abraham en ‘zijn zaad’ niet teniet. Wie is, of wie zijn, dat zaad van Abraham? En als de wet tijdelijk was en niet in plaats kwam van de beloften die ooit gedaan werden aan Abraham, wat was dan het doel van de wet?

Galaten 3:19-29 deel 1
Galaten 3:19-29 deel 2
Powerpoint

7. Galaten 4:1-20
Nadat Paulus uitleg heeft gegeven over de tijdelijke functie van de wet, gaat hij in Galaten 4 spreken over het verschil tussen een kind en een zoon. De wet was namelijk een ā€˜pedagoog (=kindergeleider) tot Christusā€™. Nu God Zijn Zoon gezonden heeft delen wij in het zoonschap en lotsdeel van Christus.

De Galaten waren ooit religieus en dienden afgoden. Nu zij, als gelovigen uit de natiƫn, zich onder de wet stelden, waren zij weer teruggekeerd tot slavernij van zwakke en arme grondbeginselen, aldus Paulus. Zij waren ooit gelukkig geweest met het evangelie en bevrijd van de slavernij van religie. Maar nu zij zich stelden onder de Joodse wet, waren zij weer teruggekeerd tot religieuze slavernij.

Galaten 4:1-20 deel 1
Galaten 4:1-20 deel 2
Powerpoint

8. Galaten 4:21-5:1
In het tweede deel van Galaten 4 geeft Paulus onderwijs in typologie. De Galaten die onder de wet wilden leven, luisterden niet echt naar de wet, stelt hij en Paulus verwijt hen dat. Ze hadden kunnen weten dat tegenwoordige waarheid al werd onderwezen in de beelden van de Torah. Paulus wijst hen op de geschiedenis van Abraham. De Galaten en de JudaĆÆsten die hen onderwezen, claimden zonen van Abraham te zijn, maar Abraham had twee zonen. De vraag is: welke zoon zijn wij en wie is onze moeder?

Galaten 4:21-5:1 deel 1
Galaten 4:21-5:1 deel 2
Powerpoint

9. Galaten 5:1-17
In de brief aan de Galaten vinden we veel tegenstellingen, zoals: werken tegenover geloof enĀ slavernijĀ tegenover vrijheid. Over deze laatste tegenstelling legt Paulus in Galaten 4 aan de hand van het voorbeeld van Hagar en Sarah uit, dat wij kinderen zijn van de vrije. De conclusie die Paulus in hoofstuk 5 trekt, is dan ook: ā€œsta dan vast in die vrijheid!ā€ Het is de aanloop naar de uitleg over een andere (dubbele)Ā tegenstelling: deĀ werkenĀ van hetĀ vleesĀ tegenover deĀ vruchtĀ van deĀ geest.

Galaten 5:1-5:17 deel 1
Galaten 5:1-5:17 deel 2
Galaten 5:1-5:17 deel 3
Powerpoint

10. Galaten 5:18-6:10
In Galaten 5 brengt Paulus een dubbele tegenstelling naar voren: deĀ werkenĀ van hetĀ vleesĀ tegenover deĀ vruchtĀ van deĀ geest. Tegenstellingen die we al eerder tegenkwamen in deze brief. Paulus geeft ook een beschrijving van die beide tegenstellingen. In deze studie zullen we ons voornamelijk bezighouden met de vrucht van de geest. Hoewel ā€˜vruchtā€™ een enkelvoud is, leest men over het algemeen alsof er 9 kenmerken van die vrucht genoemd worden. Het in net even anders: de vrucht van de geest isĀ liefdeĀ en die vrucht heeft 8Ā kenmerken. Waar spreekt dat van en wat is het verband met dat andere bekende hoofdstuk over deĀ liefde: 1 Korinthe 13?

Galaten 5:18-6:10 deel 1
Galaten 5:18-6:10 deel 2
Powerpoint