de brief aan de Romeinen (hoofdstuk 1-6) šŸ”ˆ

In de Romeinen brief zet Paulus fundamentele zaken uiteen met betrekking tot het evangelie. Het is de eerste brief van Paulus in de canon van de bijbel en dat is niet voor niets. Deze brief is dan ook de basis voor al het onderwijs dat hij daarna gaf, zoals in de zogenaamde gevangenisbrieven.

1. Romeinen 1:1
In deze eerste studie over de Romeinen brief hebben we stil gestaan bij het eerste woord in de Romeinen brief,Ā de schrijver, die zich introduceert: Paulus. Wie is hij, waarin onderscheid hij zich in zijn bediening, apostelschap en boodschap? Paulus verklaart plechtig dat hij ‘apostel van de natiĆ«n’ is. Wat betekent dat? En welke overeenkomsten en verschillen zijn er met de andere apostelen?

Studie deelĀ 1
Studie deel 2
Powerpoint

2. Romeinen 1:1-3
Paulus introduceert zich in deze verzen als slaaf van Christus en apostel. Wat betekenen deze begrippen? De eerste verzen van de Romeinen brief zijn een samenvatting van de boodschap waartoe Paulus was afgezonderd: het evangelie van God. Het is het goede bericht aangaande de Zoon van God die tevoren was beloofd in de Schriften.

Studie deelĀ 1
Studie deel 2
Powerpoint

3. Romeinen 1:4-13
In deze studie hebben we vers 4 t/m 13 besproken van hoofdstuk 1. Over de afkomst van Christus naar de geest, die Hij demonstreerde door doden op te wekken,Ā gehoorzaamheid van geloof,Ā Paulus’ verlangen om Rome te bezoeken en nog veel meer.

Studie deelĀ 1
Studie deel 2
Powerpoint

4. Romeinen 1:14-17
In deze studie met name aandacht voor een tweetal begrippen die we tegenkomen in dit gedeelte:Ā de gerechtigheid van GodĀ enĀ het geloof van Jezus Christus.Ā Beiden zijn zeer fundamenteel en zeker net zo onbekend, ook en vooral in religie. DoorĀ  Schrift met Schrift te vergelijken, ontdoen we begrippen van hun religieuze lading en zien we wat er echt staat.

Studie deelĀ 1
Studie deel 2
Powerpoint

5. Romeinen 1:18-32
In dit gedeelte spreekt PaulusĀ over de toorn van God die wordt onthuld over de werken van de mensheid. We denken bij de toorn van God wellicht aan bijbelse geschiedenissen, zoals die van Sodom en Gomorra, maar Paulus legt uit dat in deze tijd Gods toorn openbaar wordt in het feit dat Hij de mensheid overlevert aan hun eigen begeerten, met alle gevolgen van dien. Waar de schepping (het vrouwelijke) de Schepper (mannelijk) loslaat, is de schepping op zichzelf aangewezen.Ā De mens weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naar toe gaat. Alles wordt zinloos het hart wordt duister gemaakt. Het gevolg hiervanĀ is desoriĆ«ntatie, vooral op seksueel gebied.

Studie deelĀ 1
Studie deel 2
Powerpoint

6. Romeinen 2:1-11
In dit gedeelte spreekt PaulusĀ over de toorn van God die wordt onthuld over de werken van de mensheid. We denken bij de toorn van God wellicht aan bijbelse geschiedenissen, zoals die van Sodom en Gomorra, maar Paulus legt uit dat in deze tijd Gods toorn openbaar wordt in het feit dat Hij de mensheid overlevert aan hun eigen begeerten, met alle gevolgen van dien. Waar de schepping (het vrouwelijke) de Schepper (mannelijk) loslaat, is de schepping op zichzelf aangewezen.Ā De mens weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naar toe gaat. Alles wordt zinloos het hart wordt duister gemaakt. Het gevolg hiervanĀ is desoriĆ«ntatie, vooral op seksueel gebied.

Studie deelĀ 1
Studie deel 2
Powerpoint

7. Romeinen 2:12-29
In dit gedeelte beschrijft Paulus dat de Jood in het oordeel door de wet geoordeeld zal worden. De heidenen die de wet niet hebben, zullen door hun eigen geweten geoordeeld worden. Hoe dat werkt, zet Paulus in deze verzen uiteen.

Dit deel van Romeinen maakt deel uit van de ongeschiktheidsverklaring. Het is de diskwalificatie van de mensheid als geheel. Daarin maakt God geen onderscheid tussen hen die de wet hebben en zij die de wet niet hebben. Rechtvaardiging is er niet in de mens, maar ligt daarbuiten en is Gods werk. Na Romeinen 3:20 zal Paulus gaan spreken over hoe God allen zal rechtvaardigen.

Studie deelĀ 1
Studie deel 2
Powerpoint

8. Romeinen 3:1-20
Nadat Paulus in hoofdstuk 1 de toestand van de natiƫn had geschilderd, richt hij zich in Romeinen 2 en 3 tot het Jodendom. De uiteindelijke conclusie luidt: er is niemand rechtvaardig, ook niet ƩƩn. Paulus onderbouwt dit door een groot aantal Schriftplaatsen uit de Psalmen te citeren. De wet, de Hebreeuwse geschriften, zijn immers in de eerste plaats aan het Joodse volk gericht.

Voor de pauze specifieke aandacht voor Psalm 51. Een psalm van David, die door Paulus aangehaald wordt in Rom.3:4. Petrus betoogt in zijn toespraak op de Pinksterdag in Handelingen 2 dat de Psalmen weliswaar geschreven zijn door David, maar profetisch zijn en vooruitwijzen naar de Christus, de Zoon van David (:21-25). Geldt dat ook voor Psalm 51?

Studie deelĀ 1
Studie deel 2
Powerpoint

9. Romeinen 3:21-31
DezeĀ perikoop is eenĀ ommekeer in het betoog van Paulus. Hij vangt aan met: “MƔƔr nĆŗ..ā€ Allen zondigden en missen de heerlijkheid van God, dat is de positie van de mens. Er is niemand rechtvaardig, ook niet Ć©Ć©n.Ā Maar diezelfdeĀ allen zullen worden gerechtvaardigd, door het geloof van Jezus Christus. Dat is het evangelie van God, aangaande Zijn Zoon. Opdat niemand zou roemen.

Studie deelĀ 1
Studie deel 2
Powerpoint

10. Romeinen 4:1-16
God beloofde Abraham dat hij tot een vader van een menigte van volken zou worden. Hoewel dat naar de mens gesproken om verschillende redenen onmogelijk was, geloofde Abraham God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham werd gerechtvaardigd buiten de wet om, want de wet kwam pas 430 jaar later. Paulus gebruikt Abraham in Romenen 4 als voorbeeld voor rechtvaardiging uit geloof.

Studie deelĀ 1
Studie deel 2
Powerpoint

11. Romeinen 4:17-25
Het vervolg van het hoofdstuk dat geheel handelt over Abraham. Abraham’s geloof werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham geloofde in opstanding. Hij geloofde dat God uit de verstorven lichamen van hem en Sarah nieuw leven zou voortbrengen: ‘het zaad van Abraham’. Wie is ten diepste dat zaad van Abraham?

Studie deelĀ 1
Studie deel 2
Powerpoint

12. Romeinen 5:1-5
In dit eerste gedeelte van Romeinen 5 zet Paulus een aantal thema’s neer die ook in de volgende hoofdstukken het onderwerp zijn en nader uitgewerkt worden, zoals verzoening, lijden, hoop en heerlijkheid. Nu wij gerechtvaardigd zijn uit geloof hebben wij vrede met God. Wat betekent dat en waar spreekt Paulus nog meer over verzoening in zijn brieven? En waarom kunnen wij roemen in verdrukkingen?

Studie deelĀ 1
Studie deel 2
Powerpoint

13. Romeinen 5:6-12
Dit gedeelte zegt dat Christus stierf voor ons toen wij nog zwak, vijanden en zondaren waren. Wat denk je dat Hij dan nu voor ons doet terwijl Hij ons verzoend en gerechtvaardigd heeft? Hij redt ons van de toorn. Welke toorn?

Studie deelĀ 1
Studie deel 2
Powerpoint

14. Romeinen 5:12-21
In dit gedeelte van Romeinen 5 zet Paulus een paar tegenstellingen tussen Adam en Christus neer. Adam is een type van Christus. De laatste Adam is in alle opzichten meer dan eerste Adam. In deze studie hebben we de vaak moeilijke zinnen van Paulus vereenvoudigd.

Studie deelĀ 1
Studie deel 2
Powerpoint

15. Romeinen 6:1-10
In Romeinen 5 zette Paulus Adam en Christus tegenover elkaar als hoofd van een oude en een nieuwe mensheid. In Romeinen 6 volgt de praktische toepassing. Onze oude mens is met Christus gekruisigd en wij zijn met Hem opgewekt in nieuw leven. Dit betekent dat we dood zijn voor de zonde en levend voor Hem. Het is belangrijk om deze waarheid te kennen, want zo weten wij wat onze houding ten opzichte van zonde is. “ZĆ³ ook jullie, reken jezelf dood te zijn voor de zonde, en levend voor God in Christus Jezus, onze Heer”.

Studie deelĀ 1
Studie deel 2
Met de audio opname van het deel na de pauze is iets mis gegaan, waardoor het laatste deel van de studie niet opgenomen is.
Powerpoint

16. Romeinen 6:11-23
Het tweede deel van Romeinen 6 gaat over de praktische toepassing van onze eenheid met Christus. We zijn dood voor de zonde en levend voor God en zouden in dat nieuwe leven wandelen. Dat is geen leven onder de wet, maar onder de genade.

Studie deelĀ 1
Studie deel 2
Powerpoint

Deze studie van de Romeinen brief is na de behandeling van dezeĀ 6 hoofdstukken niet voortgezet.