de Efeze brief (6:1-12 toegevoegd) 🔈 📹

De brief van Paulus aan de Efeziërs is een brief die hij schreef aan het einde van zijn apostelschap vanuit de gevangenis. Juist vanuit deze positie beschreef Paulus de hoogste openbaringen die aan hem onthuld waren door Christus Jezus.

1.Efeze 1:1-4
In de aanhef van de brief, vinden we de schrijver, de adressering en de groet. Die zijn veelzeggend. Meteen daarna begint de opsomming van de geestelijke zegeningen van de gelovigen. Gezegend in elke geestelijke zegen in de hemel in Christus!

Audio opname Efeze 1:1-4

 

 

2. Efeze 1:5-12
We vervolgen de opsomming van Paulus in dit hoofdstuk over de geestelijke zegeningen die wij ontvangen in Christus: tevoren bestemt tot zoonstelling, begenadigt in de Geliefde, vrijkoping en bevrijding van misstappen en dat Hij ons het geheim van Zijn wil bekend maakt. En wat is dat geheim? Paulus neemt ons letterlijk en figuurlijk mee tot grote hoogten!

Audio opname Efeze 1:5-12

 

 

3. Efeze 1:13-23
In dit gedeelte bespreekt Paulus de laatste geestelijke zegeningen en spreekt vervolgens een gebed uit voor ‘de Efeziërs’. Hij bidt hen toe dat ze werkelijk zicht en besef krijgen van wat zij ontvangen.

Audio opname Efeze 1:13-23

 

4. Efeze 2:1-10
We zijn dood voor de misstappen en zonden en God maakt ons samen met Christus levend, wekt ons samen met Christus op en doet ons samen zitten in de hemel in Christus. Opdat Hij in de toekomende aeonen Zijn genade over ons zou betonen.

Audio opname Efeze 2:1-10

Powerpoint

 

 

5. Efeze 2:11-17
De natiën stonden eerst veraf en waren vervreemd van het burgerrecht van Israël, gasten van de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Nu echter in Christus Jezus maakt God Jood en heiden één nieuwe mens(heid). Het kruis is het einde van alle menselijke inspanningen. Gelovigen nu, of ze nu Jood zijn of heiden, ontvangen een hogere positie dan Israël ooit ontvangen heeft.

Audio opname Efeze 2:11-17

Powerpoint

 

 

6. Efeze 2:18-22
Paulus gebruikt in dit gedeelte van Efeze 2 de beeldspraak van een lichaam en een tempel door elkaar. Beide spreken van de ecclesia. Jood en heiden zijn één gemaakt in Christus, een nieuwe mens. Dat is niet alleen voor de natiën een totaal nieuwe positie, maar ook voor de Jood.

Audio opname Efeze 2:18-22

Powerpoint

 

 

7. Efeze 3:1-7
Het is bekend dat Efeze 3 een parenthese, een onderbreking is, in het betoog van Paulus. Het is ook in deze onderbreking ‘tussen de eerste en tweede komst van Christus’ dat de boodschap van Paulus actueel is. Paulus maakt in dit gedeelte deze boodschap (het geheim) bekend en stileert dit ook in de manier waarop hij dit doet: in een tussenzin.

Audio opname Efeze 3:1-7

Powerpoint

 

 

8. Efeze 3:8-16
Paulus was geroepen om onder de natiën te evangeliseren: de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. Wij zijn één met Hem en delen in Zijn zegeningen. Paulus dankt God, de Schepper van alles en bidt dat wij werkelijk besef mogen hebben van dat wat wij bezitten in Hem.

Audio opname Efeze 3:8-16

Powerpoint

 

 

9. Efeze 3:17-4:3
In deze studie bespreken we het tweede deel van het gebed van Paulus in Efeze 3. Hij neemt ons mee naar geweldige hoogte (en breedte, lengte en diepte) en richt ons hart op Hem en onze toekomst met Hem. In Efeze 4 beeïndigd Paulus de parenthese, die zijn betoog in Efeze 3 is en pakt de draad weer op die hij in Efeze 3:2 losliet.

Audio opname Efeze 3:17-4:3

Powerpoint

 

 

 

10. Efeze 4:3-4:10
In Efeze 4 bespreekt Paulus de eenheid die er is binnen het lichaam van Christus. Hij noemt zeven kenmerken van deze eenheid. In het vervolg bespreekt hij dat, hoewel het lichaam één is, er ook verscheidenheid is. God geeft aan ieder individueel genade en die genade werkt in ieder anders, maar is altijd ten dienste van het geheel.

Audio opname Efeze 4:3-4:10

 

 

11. Efeze 4:11-16
Dit gedeelte gaat over de functies en gaven die God gaf in de beginfase van de ecclesia. Het is erg onbekend, maar aan de functies van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren, maar ook aan ‘gaven’ zoals profetie en spreken in talen, zat een uitdrukkelijk ‘totdat’. En ook een ‘opdat’. De ecclesia bevond zich toen in een fase van onmondig (kind) zijn, maar er zou een fase van volwassenheid aanbreken. Dan zouden deze functies en gaven ophouden.

Audio opname Efeze 4:11-16

Powerpoint

 

 

12. Efeze 4:17-32
In dit gedeelte spreekt Paulus over de oude en nieuwe mens. Dat doet hij erg laconiek. Waar in het christendom geleerd wordt dat de mens tot aan zijn dood een strijd zou voeren tegen zonde en de oude mens, vergelijkt Paulus het met het uittrekken van een jas. Dat wat niet meer ‘past’ bij wie je bent in Hem, leg je af en je trekt de nieuwe mens aan.

Audio opname Efeze 4:17-32

Powerpoint

 

 

13. Efeze 5:1-5
Paulus moedigt zijn lezers aan om navolgers van God te worden. God heeft ons lief en heeft ons apart gezet om in de toekomende aeonen te heersen met Christus. Wie zijn roeping kent, wandelt in overeenstemming daarmee. Hij spreekt ook over hen ‘die geen lotsdeel ontvangen in het Koninkrijk van Christus en van God (:5). Over wie gaat het daar?

Audio opname Efeze 5:1-5

Powerpoint

 

 

14. Efeze 5:6-20
In deze wereld is het nacht en men leeft in duisternis. Maar er zijn er die nu al in het licht mogen wandelen dat straks in heel de schepping gaat schijnen als de dag aanbreekt. Tot die tijd zouden we deze periode uitkopen, dat wil zeggen: profiteren van de gelegenheden die we krijgen om de mensen te wijzen op het licht: het woord van het leven.

Audio opname Efeze 5:6-20
Excuus voor de matige audio. Blijkbaar zat de microfoon niet goed opgespeld.

Powerpoint

 

 

 

15. Efeze 5:21-33
Dit gedeelte gaat over onderschikking in de relatie van man en vrouw. Zij zijn binnen het huwelijk ‘één vlees’, dat wil zeggen: één lichaam. Zij zijn hiermee een uitbeelding van Christus en de ecclesia. Christus is Hoofd van de ecclesia en geeft zich voor haar over. Dat wordt de man ten voorbeeld gegeven. De vrouw mag genieten en zich schikken.

Audio opname Efeze 5:21-33
Powerpoint

 

 

16. Efeze 6:1-12
Nadat Paulus in dit gedeelte heeft gesproken over de relatie van man en vrouw binnen het huwelijk, bespreekt hij nog twee ‘maatschappelijke posities’. Die van ouders en kinderen en van slaven en heren. Je positie is voor God nooit een belemmering, op elke plek kun je Hem dienen, want Hij is primair je Heer, ook als je als slaaf een aardse heer hebt.
In deze studie hebben we ook een aanvang gemaakt met de bespreking van het gedeelte over de wapenrusting van God. Met name over het verband waarin dit wordt gezegd. Wij ontvangen deze wapenrusting om stand te houden en te staan op ons lotsdeel: alles wat wij ontvangen in Christus. Geplaatst met Hem, ver boven alle overheden en machten.

Audio opname Efeze 6:1-12
Powerpoint

 

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht, Rhoon, Ridderkerk, Capelle a/d IJssel en Rotterdam
Datum:  13 september 2020 tot ………..