de vrijlating van Barabbas

In de beschrijving van de gebeurtenissen rondom de kruisiging van de Here Jezus vinden we een opmerkelijke passage. Pilatus vond geen schuld in Jezus (Luk.23;14) en liet daarom het volk kiezen tussen het loslaten van een moordenaar (Luk.23:25, Hand.3:14), Barabbas genaamd, of Jezus. Het volk koos ervoor om Barabbas los te laten. We vinden dit beschreven in alle vier de evangeliën.

Bar-abbas betekent: zoon van de vader. De Schrift leert dat het hele menselijk geslacht zoon van de Vader is.

Handelingen 17
28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht.
29 Daar wij dan van Gods geslacht zijn (…)

Het hele menselijk geslacht is terug te leiden tot Adam, die zoon van God wordt genoemd (Luk.3:38). Vergelijk Hand.17:26.

Doordat Jezus werd gekruisigd, werd Barabbas losgelaten. De loslating van Barabbas staat model voor de bevrijding van het hele menselijk geslacht. Door de dood van de Here Jezus zijn allen gestorven (2 Kor.5:15). Doordat Hij werd opgewekt uit de dood, zal het hele menselijk geslacht hetzelfde leven ontvangen dat Hij ontving, opstandingsleven dat de dood achter zich heeft!

1 Korinthe 15
22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.