wonderen en tekenen?

Kunnen er in deze tijd nog wonderen gebeuren, zoals de genezingen die we in de bijbel vinden? Als het gaat om kunnen gebeuren zeg ik zeker: JA! Zou voor God iets te wonderlijk zijn?

Wonderen zijn tekenen
Wonderen zijn in de bijbel ook tekenen (Marc.13:22, Joh.4:48). Ze be-tekenen dus iets. Veel wonderen die we beschreven vinden in de evangeliën, zoals genezingen van blinden en doven, wijzen vooruit naar het moment dat het volk Israël weer zal zien en horen. Ze staan daar model voor. Momenteel is het volk (geestelijk) blind en doof (zie Rom.11:8).

Wonderen, zoals we die vinden in het nieuwe testament, begeleiden de prediking van het evangelie van het Koninkrijk (o.a. Matth.4:23, 9:35, 10:7-8). De wonderen die Jezus deed, bevestigden dat Jezus de beloofde Koning was die Zijn Koninkrijk kwam oprichten. In Hebreeën 2:4 staat daarover:

God bovendien medegetuigende door wonderen en tekenen, en menigerlei krachten en bedelingen van de heilige geest, naar Zijn wil.

Ondersteuning van het getuigenis
De wonderen en tekenen gaven dus medegetuigenis, dat wil zeggen: ondersteuning aan het getuigenis van de verkondiging van de Here Jezus dat het Koninkrijk der hemelen nabij was gekomen (Matth.4:17, 10:7).
Maar het Koninkrijk werd niet openbaar (Luk.19:11), het werd verborgen. Het volk wilde Hem niet als koning (Luk19:14) en zij kruisigden Hem. Ook na de opstanding van Christus, in de periode van het boek Handelingen, komt het volk niet tot geloof en er breekt een tussenperiode aan die Paulus het geheimenis (NBG) of de verborgenheid (SV) van de Christus’ noemt (Ef.3:4).

Waar Paulus eerst nog zieken geneest (Hand.28:9) en er zelfs alleen door aanraking van zijn zweetdoeken en andere kledingstukken zieken genezen worden (Hand.19:11-12), laat hij later zijn medewerker Trofimus ziek achter (2 Tim.4:20) en adviseert hij Timotheüs wat wijn te nemen voor zijn vele zwakheden (1 Tim.5:23).

Verborgen
Bij een verborgen Koninkrijk horen geen zichtbare manifestaties en wonderen. God doet in deze periode die in de Statenvertaling de verborgenheid, wordt genoemd, een werk in het verborgene. Deze verborgen periode is verborgen geweest van de aionen en van de geslachten, maar is nu aan ons geopenbaard (Kol.1:26). De zegeningen die wij ontvangen, zijn primair geestelijk, niet vleselijk (of: ziels). Ook zijn ze hemels en niet aards:

Efeze 1
3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus, Die ons zegent met alle geestelijke zegen in de hemel, in Christus.