het evangelie lezen in het “licht” van een eindeloze hellestraf?

Eerder bracht ik wat dingen naar voren over het Griekse woord Gehenna dat in veel bijbelvertalingen wordt vertaald met hel. Dit is geen vertaling, maar klassieke theologie die men in de bijbel projecteert. Gehenna is een plaatsnaam en plaatsnamen dienen niet te worden vertaald.

alle mensen
Aansluitend hierop schreef iemand me dat er wel teksten in de bijbel staan die gaan over allen en alle mensen en die lijken te zeggen dat God daadwerkelijk allen op het oog heeft en de Redder is van alle mensen, máár dat we deze teksten anders zouden moeten verklaren. We zouden ze namelijk moeten verklaren “in het licht van de leer van een eeuwige (in de zin van: altijddurende) hellestraf”.
Redder van alle mensen, wordt dan “Redder voor alle mensen”, “allen gerechtvaardigd” wordt: “allen gerechtvaardigd op voorwaarde dat”, “elke knie zal buigen en elke tong zal van harte belijden” wordt dan een gedwongen buigen en belijden, enz.

bedekking
Men verzint eerst een theologisch concept van een hel en een eindeloze hellestraf en vervolgens moeten wij de Schrift in dat “licht” gaan lezen. De Schrift lezen in het licht van woorden van menselijke wijsheid (1 Kor.2:4) en mythen (2 Tim.4:4) die haaks staan op de waarheid. Dat is niet alleen de omgekeerde wereld, maar ook volkomen dwaasheid! Het is omgekeerd, omdat men de eigen verzinsels over de bijbel heen legt en vervolgens niet meer kan lezen wat er staat. Overleveringen worden hoger aangeslagen dat het woord van God en daarom ligt er een bedekking over de Schrift, zodat men het niet meer kan begrijpen.

duisternis
Het evangelie verdonkeremanen en terzijde schuiven en vervolgens zeggen dat verzen, waarin klip en klaar vermeld wordt dat de levende God de Redder is van alle mensen, de Redder is van de hele wereld en allen redt, in het “licht” gelezen moeten worden van een eindeloze hellestraf…? Hoezo licht van een eindeloze hellestraf? Dat is duisternis!

Licht
Het evangelie is licht (2 Kor.4:4) en verlicht onze ogen en hart. Wij mogen in dat licht wandelen waardig het evangelie van Christus (Fil.1:27). Dat is: in overeenstemming met de waarde van dat evangelie. Het evangelie is het goede bericht dat God alle mensen liefheeft en die liefde vergaat nooit (1 Kor.13:8) en overwint dus alles!

Wie God niet als dé God erkent, namelijk als de Plaatser en Beschikker van alle dingen, wordt ijdel en leeg in zijn redeneren, wordt onverstandig in het hart en het hart wordt verduisterd (Rom.1:21). Dan ga je theologiseren en de bijbel lezen in het “licht” van een eindeloze hellestraf en andere theologische misvattingen.
Wie Hem wel als dé God erkent, wordt verlicht in het hart (Ef.1:17-18) en ontvangt wijsheid en verstand (Kol.1:9).

Schriftplaatsen
Hieronder de teksten die naar voren werden gebracht waarin God in Zijn woord aangeeft dat Hij allen op het oog heeft, maar die we zouden moeten lezen “in het licht van een eindeloze hellestraf”:

Johannes 3
17 Want God zond de Zoon niet in de wereld opdat Hij de wereld zou oordelen, maar dat de wereld door Hem gered zal worden.

Johannes 4
42 (…) wij weten dat deze waarlijk de Redder van de wereld is.

Johannes 12
47 (…) Want Ik kwam niet opdat Ik de wereld zou oordelen, maar opdat Ik de wereld zou redden.

Romeinen 3
23 Want allen zondigden en hebben gebrek aan de heerlijkheid van God,
24 en worden, om niet, gerechtvaardigd in Zijn genade, door de verlossing die is in Christus Jezus.

Romeinen 5
18 Zo dan, omdat het door één overtreding voor alle mensen kwam tot veroordeling, zo komt het door één rechtvaardige daad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven.

Romeinen 11
32 Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

1 Korinthe 15
22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Filippenzen 2
10 opdat in de Naam van Jezus iedere knie zou buigen, van hemelingen en van aardsen en van onderaardsen,  11 en iedere tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God, de Vader.

Kolossenzen 1
20 en door Hem het al met Zich te verzoenen in Hem, vrede makend door het bloed van Zijn kruis, door Hem, hetzij dat op de aarde, hetzij dat in de hemelen.

1 Timotheüs 4
10 Want hierom zwoegen wij en worstelen wij, dat wij vertrouwd hebben op de levende God, Die redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen.

Stuk voor stuk geweldige Schriftplaatsen die een mens blijdschap en hoop geven en die getuigen van een liefdevolle God, die niet laat varen de werken van Zijn handen.

Maar volgens de theologie en de kerkleer mogen wij niet geloven wat God Zelf verklaart in Zijn woord en moeten wij dit lezen in het licht van wat “wijze” theologen en kerkleiders ons willen doen geloven.

Tja…. oordeelt u zelf maar wat de Schrift leert….