onze bijeenkomst met Hem

Mijn vorige blog ging in op onze (onderlinge) bijeenkomst uit Hebr.10:25. Het woord dat in dat vers vertaald wordt met bijeenkomst (episunagoge G1997), komt nog slechts één keer voor in de Schrift. Door deze teksten naast elkaar te leggen, leren we veel over de betekenis.

2 Thessalonicenzen 2
1 Maar wij vragen jullie, broeders, ten behoeve van de aanwezigheid van onze Heer, Jezus Christus, en onze bijeenkomst met Hem…

parousia
Het hoofdthema van beide Thessalonicenzen brieven is de heiliging van de gelovige (1 Thess.4:3, 4 en 7; 2 Thess.2:13). De voltooiing van deze heiliging vindt plaats bij de aanvang van de parousia (1 Thess.4:15), het moment dat de doden in Christus en de levend overgeblevenen weggerukt zullen worden de Heer tegemoet (1 Thess.4:17). Het is de gebeurtenis die op andere plaatsen de dag van Jezus Christus wordt genoemd (Fil.1:6). Het is de dag waarop de gelovige een nieuw lichaam zal ontvangen (Fil.3:21) en de hemel zal binnengaan.

Zoals onze bijeenkomst uit Hebr.10:25 in de beeldspraak van Hebreeën een samenkomst is voor de troon van de genade in het heiligdom, zo is ook onze bijeenkomst met Hem uit 2 Thess.2:1 een ingaan in dat heiligdom. Het ware heiligdom, de hemel zelf (Hebr.9:24).