het podium van dé Christus

Vele keren gaat het in het nieuwe testament over Jezus Christus als aanduiding van de Heer. Maar Paulus spreekt in zijn brieven ook een aantal keren van de Christus en hij legt in sommige van deze teksten ook uit wat dit inhoudt. De Christus is niet slechts Jezus Christus, maar is inclusief het gezelschap dat tot Hem gerekend wordt: het lichaam van Christus. De Christus bestaat uit Hoofd én lichaam.

1 Korinthe 12
12 Want net als het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van het ene lichaam, die vele zijn, één lichaam zijn, zó ook de Christus.

mede-erfgenamen
Dat de gelovigen uit de natiën één zouden zijn met Israëls Messias, is een geheim dat Paulus mocht bekendmaken. De natiën delen niet slechts in de zegeningen van Israël, maar zij zijn één gemaakt met de aan Israël beloofde Messias en delen in alle beloften die aan Hem gedaan zijn! Wij zijn mede-erfgenamen (lett: samen-lot-bezitters) van Christus (Rom.8:17). Wij delen in dat wat aan Hem is beloofd:

Efeze 3
4 Daarnaar kunnen jullie bij het lezen mijn inzicht in het geheim van de Christus verstaan,
5 (…) dat in geest
6 de natiën samen-lot-bezitters zijn, samen-tot-het-lichaam-behoren en samen-deelhebbers van de belofte in Christus Jezus door het evangelie.

altijd samen
Deze eenheid van Hoofd en lichaam vinden we als een rode draad door alle brieven van Paulus. Nu is deze eenheid nog alleen geestelijk. Ons Hoofd is in de hemel en wij, het lichaam van Christus, op aarde. Maar wanneer Hij ons zal ophalen bij de wegrukking staat er dan ook dat wij altijd samen met de Heer zullen zijn (1 Thess.4:17).

rechterstoel of podium?
Ook in 2 Korinthe 5:10 spreekt Paulus van de Christus als hij het heeft over het moment dat wij zullen verschijnen voor het podium van de Christus. In de meeste gangbare vertalingen wordt het woord podium (Grieks: bema), vertaald met rechterstoel. In dit verband een misplaatste weergave, omdat wij voor Zijn podium niet berecht zullen worden. Wij zullen loon ontvangen (1 Kor.3:14) en lof (1 Kor.4:5) voor het werk dat Hij in en door ons heeft gedaan. Het is het podium van de Christus waar Hoofd en lichaam verenigd worden.

Een feestelijke aangelegenheid waar het lijden van deze tegenwoordige tijd voorbij is en wij een toekomst in het vooruitzicht hebben waar we zullen delen in Zijn heerlijkheid: meer dan overwinnaars!