een patroon van gezonde woorden

Paulus moedigt zijn vriend Timotheüs in zijn tweede brief aan om een patroon van gezonde woorden te hebben. Wat bedoelt hij hiermee? Wat zijn gezonde woorden en wat bedoelt hij met het hebben van een patroon? Gezonde woorden waren voor Timotheüs de woorden die hij van Paulus had gehoord:

2 Timotheüs 1
13 Heb een patroon van gezonde woorden, die jij van mij hoort, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is.

krachtig
Dat zijn de woorden die hij zou geloven, het goede bericht waarvan hij zou getuigen (:8). In ditzelfde hoofdstuk geeft Paulus een beschrijving van wat dit evangelie inhoudt: …onze Redder, Christus Jezus, die de dood teniet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door het evangelie (:10).
Leven en onvergankelijkheid, dat spreekt van opstandingskracht en is met recht een woord dat gezond is: levendmakend, sterk en vitaal. Góds woord is immers levend en krachtig (Hebr.4:12). Geen mens kan levend maken, slechts doden. En is dat ook niet wat het woord van mensen bewerkt? Mensenwoord drukt neer, Gods woord richt op.

patroon
Een patroon is een herhaling van het toepassen van dezelfde regels. We vinden dat op allerlei gebieden: een patroon in het behang, in wiskunde, muziek, enz. We spreken ook van denkpatronen en gedragspatronen wanneer iemand voorspelbaar en herhaaldelijk gedrag vertoont. Zo zou het ook zijn met ons woordgebruik wanneer wij het over geestelijke zaken hebben. Onze woordenschat zou daarbij afgestemd zijn op de Schrift, en met name op de woorden van Paulus, de leraar van de natiën (2 Tim.1:11). Dat zou onze denkpatronen en gedragspatronen bepalen. En die woorden zouden wij spreken, herhaaldelijk.

afgeweken
Is men juist in het christendom niet massaal afgeweken van de gezonde woorden? In deze zelfde brief voorzegt Paulus dat er tijden zouden komen dat men gezond onderwijs niet meer zou verdragen (4:3). Uit de context waarin hij het zegt, blijkt dat hij het heeft over (“christelijke”) godsdienst . Al snel zijn binnen het christendom allerlei leerstellingen ontstaan waarin ongezonde woorden leidend zijn. Woorden zoals: hel, verdoemenis, drie-eenheid, vrije wil, eeuwige dood, God de Zoon, onsterfelijke ziel, allemaal termen die we niet in de Schrift tegenkomen. Dát patroon zouden we niet volgen!

Paulus zegt dan ook in ditzelfde verband:

1 Timotheüs 6
11 Maar jij, o mens van God, vlucht van deze dingen (…)