speciaal van gelovigen…

Keer op keer verbaas ik me erover dat intelligente mensen, die uitstekend kunnen lezen, opeens niet meer kunnen lezen als ze een bijbel open doen. Sterker nog, ze lezen dan opeens het tegenovergestelde van wat er staat.

Zij lezen in 1 Timotheüs 4:10

Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die Redder is van alle mensen, exclusief ongelovigen.

Terwijl er staat:

(…) omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen.

In deze tekst uit 1 Timotheüs 4 lezen velen het speciaal van, alsof het een beperking op het van alle mensen zou zijn. In gewoon Nederlands is het al duidelijk dat het speciaal van niemand uitsluit, maar juist insluitend is. De Statenvertaling heeft in dit vers allermeest en de NBG vertaling vertaalt met inzonderheid.

Nog duidelijker wordt het als we de andere Schriftplaatsen bezien waar in de grondtekst het Griekse woord malista wordt gebruikt. Dit is het woord dat in 1 Tim.4:10 vertaald is met speciaal van. Het woord komt 12x voor in het nieuwe testament. Hieronder een aantal voorbeelden en in cursief de vertaling voor het Griekse malista:

Handelingen 25
26 Daarom leidde ik hem voor jullie en in het bijzonder voor u, koning Agrippa, zodat door het gedane onderzoek ik iets te schrijven zou hebben.

Galaten 6
10 Daarom dan: als we de gelegenheid hebben, werken wij het goede voor allen, maar speciaal voor de familieleden van het geloof.

Filippenzen 4
22 Jullie groeten al de heiligen, in het bijzonder die uit het huis van de keizer.

1 Timotheüs 5
17 De oudsten, goed leiding gevend, zijn dubbele eer waardig, vooral die zwoegen in woord en onderwijs.

2 Timotheüs 4
13 De omslag die ik achterliet in Troas, bij Carpus, breng die mee, komend, en de rollen, speciaal de perkamenten.

Titus 1
10 Want velen zijn weerspannigen, ijdele praters en bedriegers, speciaal degenen uit de besnijdenis.

2 Petrus 2
9 De Heer heeft godvruchtigen waargenomen om hen te redden uit de beproeving, doch houdt onrechtvaardigen vast om gekastijd te worden in de dag van het oordeel,
10 maar in het bijzonder die achter het vlees aan gaan (…)

Het leidt geen twijfel dat het Griekse malista geen beperking is op het voorgaande in al deze teksten. Het benadrukt een bijzondere positie van een deel van de hele groep. Dat doet niets af aan de positie die de hele groep wordt toegekend. Integendeel, het benadrukt het juist!

Degenen die nu al geloven dat God hun Redder is, hebben een speciale positie, zij zijn nu al gered! Maar dat doet niets af aan het feit dat God de Redder is van alle mensen.

Het goede bericht dat Paulus optekent in de eerste brief aan zijn vriend Timotheüs, is dat God de Redder is van alle mensen, niemand uitgezonderd en dat zou gezegd en verteld worden. Daarom zegt Paulus ook in het volgende vers van 1 Timotheüs 4:

11 Beveel en leer dit!