het geheim onthuld

Van een lezer van mijn vorige blog: de ecclesia in Psalm 8 en 110, kreeg ik een vraag, die wellicht meer mensen hebben. Deze vraag is mij vaker gesteld en daarom lijkt het me goed om er eens wat dieper op in te gaan.

In de betreffende blog zet ik uiteen dat in Psalm 8 en 110 de ecclesia, het lichaam van Christus al verborgen is en die Psalmen op een verborgen wijze spreken van het lichaam van Christus. Maar hoe kan dat als Paulus zegt dat de ecclesia een geheim was, dat niet bekend gemaakt is (Ef.3:5) en dat aeonen en generaties verborgen is gebleven (Kol.1:26), totdat Paulus het mocht onthullen? De vraagsteller zegt dan ook:

Als het een geheimenis is volgens Paulus, hoe kun je er dan in lezen dat het toch in de psalmen staat?

musterion
Het woord dat in de meeste vertalingen is vertaald met geheim(enis) of verborgenheid is het Griekse musterion. Als we naar de woordopbouw kijken, is dit woord opgebouwd uit de elementen DICHTDOEN+BEWAREN. Een geheim is dus iets wat er is, maar het is verborgen en blijft daarom geheim. Er ligt een bedekking overheen.

apokalupsis
De tegenhanger van musterion, is apokalupsis. Dit woord wordt vertaald met onthullen of openbaren. Ook hier is de woordopbouw veelzeggend, het woord is samengesteld uit de elementen VANAF+BEDEKKING. Iets onthullen is: de bedekking er vanaf nemen. Zoals een standbeeld onthuld wordt. Het is er wel, maar het is verborgen en wordt pas zichtbaar als het onthuld of geopenbaard wordt.

aan Paulus bekendgemaakt
Paulus wijst er dan ook op dat aan hem door onthulling het geheim bekendgemaakt is (Ef.3:3). Hij was degene aan wie de genade was gegeven om dit onder de natiën te evangeliseren en hij noemt zijn boodschap dan ook: de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus (Ef.3:8). Doordat Paulus deze verborgenheid bekendmaakt, verlicht God ons en openbaart Gods licht zaken die tot dan toe verborgen waren gebleven (Ef.1:17-18; 3:8).

voorbeelden
Paulus neemt de bedekking weg van wat wij kennen als “het oude testament” en laat zien dat wat hij bekendmaakt al in de Hebreeuwse geschriften verborgen ligt.
Zo laat hij in Ef.1:20 zien dat in Psalm 110 op een verborgen wijze wordt gesproken over de ecclesia, het lichaam van Christus. En Ef.1:22 is een verwijzing naar Psalm 8:7.

Maar ook in Ef.4:8 waar Paulus Ps.68:19 aanhaalt. In het voorgaande (Ef.4:7) zegt Paulus dat God aan een ieder van ons binnen het lichaam van Christus, gaven heeft gegeven en hij verwijst hiermee naar Ps.68:19 en legt uit dat daar al op verborgen wijze wordt gesproken over deze gaven die aan de ecclesia zouden worden gegeven. Dat kon men toen niet weten, maar nu Paulus de bedekking ervan af heeft genomen, wordt dit onthuld.

een groot geheim
In Efeze 5 spreekt Paulus zelfs over een groot geheim en neemt ons helemaal mee naar het begin van de bijbelse geschiedenis. Hij spreekt daar over de eenheid van man en vrouw binnen het huwelijk. Zij zijn één vlees (Ef.5:31).

Hij verklaart dat de diepe slaap die God over Adam bracht en daarin Eva uit zijn lichaam nam, een uitbeelding is van Christus, de laatste Adam en Zijn lichaam. Zij zijn één. Zoals Eva een deel van Adam was, zo zijn wij leden van Zijn lichaam (Ef.5:30). En dat lag al die tijd al verborgen in de geschiedenis die we vinden in Genesis 3!

Efeze 5
32 Dit geheim is groot, ik zeg het echter met het oog op Christus en de ecclesia.