de herders en de engelen

De bijbel verklaart zelf dat geschiedenissen die we erin beschreven vinden, een diepere betekenis hebben (Gal.4:24). Ze zijn typologisch en uitbeeldingen van hogere waarheden (1 Kor.10:6,10). Wanneer we deze geschiedenissen lezen zouden we dan ook onder de oppervlakte zoeken naar de profetische betekenis. Dit geldt ook voor de beschrijving van de geboorte van Jezus. Ook daarvan wordt letterlijk gezegd dat dit een teken is:

Lukas 2
12 En dit is voor jullie het teken: Jullie zullen een baby vinden, in doeken gewikkeld en liggend in de voerbak.

herders
In Lukas 2 wordt ook gesproken van herders. Herders zijn in de bijbel een beeld van het volk Israël, met name van de leidslieden van het volk (Ez.34:1 vv). Israël was een apart gezet volk dat God had uitverkoren en in de toekomst zal deze natie de deugden van hun God verkondigen aan alle volken (1 Petr.2:9). Wanneer er in het oude testament, maar ook in het nieuwe, gesproken wordt over Israël als herders, is dit vrijwel altijd negatief, omdat het volk die functie niet vervulde (Jer.23:1-2, Joh.10:12-13).
Maar de herders die beschreven worden in Lukas 2 waren wakker en waakten in de nacht (Luk.2:8). Zij zijn hierdoor een uitbeelding van het gelovig overblijfsel van Israël.

engelen
Daarna lezen we dat er een engel (Grieks: aggelos = boodschapper) bij hen stond en de heerlijkheid van God hen omscheen (Luk.2:9). Deze boodschapper van God is een uitbeelding van de opgewekte Christus, die in de toekomst zal verschijnen aan het gelovig overblijfsel van Israël. Maar Hij verschijnt niet alleen:

Lukas 2
13 En plotseling was er bij de engel  een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde (…)

Het is niet moeilijk om in deze hemelse legermacht hen te herkennen die met Hem zullen verschijnen bij Zijn wederkomst op de Olijfberg. In Zach.14:5 worden zij beschreven als alle heiligen. Het zijn de gelovigen uit onze tijd, zij die een hemelse positie hebben en samen met Christus in de hemel zijn gezeten (Ef.2:6). Zo zien we dat de beschrijvingen rond de komst van Jezus in vernedering vooruitwijzen naar Zijn (weder)komst in verheerlijking. En wij met Hem!

Kolossenzen 3
4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.