ik vermag alle dingen?

Paulus roemde in zijn zwakheden (2 Kor.12:5). Meestal scheppen mensen op over wat zij zoal kunnen, waar ze goed in zijn. Paulus wist dat er zaken waren waarover hij had kunnen opscheppen, maar juist opdat hij daar niet trots op zou zijn en zich zou verheffen, gaf God hem een doorn voor het vlees (2 Kor.12:7).

uit God
Hierdoor wist Paulus dat hij zwak was. Maar dat was niet het enige. In 2 Kor.11:23-33 geeft hij een uitgebreid verslag van alles wat hem overkomen was tijdens zijn loopbaan als apostel: stokslagen, schipbreuk, gevangenissen, honger, dorst, enz.
De meeste van deze zaken vinden we niet eens beschreven in het boek Handelingen. Paulus was vernederd en wist daardoor dat hij zwak was. Maar God had hem altijd gered uit al deze situaties, zodat het duidelijk was dat het werk dat Paulus deed en de boodschap die hij verkondigde, niet uit hemzelf was, maar uit God.

zwakheid is kracht
Ben je zwak? Dat is geen belemmering voor God, want het is juist Zijn startpunt. Als onze eigen werken falen en wij erkennen dat, dan is ons plafond Zijn vloer. God zal dan Zijn kracht in je openbaren, zodat Hij de eer ontvangt.

2 Korinthe 12
Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor jou genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid tot volmaaktheid gebracht. Daarom zal ik mij veel liever beroemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus over mij komt.
10  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden: in beledigingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, ten behoeve van Christus. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik krachtig.

in de Heer
Er is geen brief die zo overstroomt van vreugde als de Filippenzen brief. Vele malen spreekt de apostel Paulus over de vreugde die hij heeft en bij herhaling moedigt hij zijn lezers aan om zich (samen met hem) te verheugen (Fil.2:17, 2:18, 3:1, 4:4, enz.).
Deze blijdschap vindt zijn oorsprong en basis in de Heer. Deze uitdrukking vinden we maar liefst negen keer in de Filippenzen brief. Dat we ons kunnen verheugen is niet dankzij de omstandigheden, maar ondanks de omstandigheden en onder alle omstandigheden. Hij is namelijk onveranderlijk en Hij is onze Heer. We hebben een Bezitter, wiens eigendom wij zijn en Hij zorgt voor ons.
Dat is een waarheid waar we ons altijd in kunnen verheugen (Fil.4:4) en een solide fundament waarop we vast staan, wat er ook gebeurt (4:1)

Filippenzen 4
13 In alles ben ik sterk in Hem, die mij kracht geeft.

ik vermag alle dingen?
Dit vers wordt nogal eens verkeerd geciteerd en dat zal misschien ook te maken hebben met het lied dat er van gemaakt is, dat rechtstreeks is overgenomen uit de NBG vertaling: “ik vermag alle dingen, in Hem, die mij kracht geeft.

Dit zou betekenen dat wij alles kunnen of tot alles in staat zijn, in Hem. Maar dat is niet waar Paulus het over heeft. Hij zegt in dit gedeelte: “want ik leerde tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik ben” (4:11). Hij kende vernedering en overvloed, verzadigd zijn en honger hebben, overvloed en tekort.

In al deze omstandigheden, zegt Paulus, ben ik sterk in Hem, die mij kracht geeft. De kracht die wij ontvangen is uit God en daarin kunnen we ons verheugen, in alles en altijd, in de Heer!