maagdelijke geboorte

Lange tijd heb ik gedacht dat een maagdelijke geboorte iets is dat alleen in de bijbel voorkomt. En dan ook nog slechts in één geval, namelijk met betrekking tot de geboorte van Jezus van Nazareth. Het is de moeder van de Here Jezus, Maria, die van een engel te horen krijgt dat zij zwanger zal worden, zonder de tussenkomst van een man:

Lukas 1
35 En de engel antwoordde, en hij zei tegen haar: heilige geest zal over jou komen, en de kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden.

Deze maagdelijke geboorte was iets dat al voorzegd was door de profeten, het moest zo gebeuren:

Jesaja 7
14 Daarom zal de Heer Zelf aan jullie een teken geven:  Zie, de maagd zal zwanger worden en zij zal een Zoon baren  (…)

natuur
Tot mijn verbazing wees ooit iemand mij erop dat onder mensen deze maagdelijke geboorte weliswaar uniek is, maar dat het in de schepping veel vaker voorkomt. Onder diverse dieren worden maagdelijke geboortes geconstateerd, zoals bij vissen en reptielen. Maar er zijn ook insecten waar het voorkomt en er is zelfs een wetenschappelijke naam voor het begrip maagdelijke voortplanting: parthenogenese. Hieronder volgen delen van een verslag van de internet encyclopedie Wikipedia over parthenogenese:

Maagdelijke voortplanting of parthenogenese, een vorm van ongeslachtelijke voortplanting, is het verschijnsel dat vrouwtjes van bepaalde diersoorten nakomelingen kunnen krijgen zonder dat hier mannetjes aan te pas komen: maagdelijke vrouwtjes leggen spontaan eitjes of baren jongen. Het woord parthenogenese komt van een samenvoeging van de Griekse woorden παρθενος (maagd) en γενεσις (geboorte).

Bij de Hymenoptera (bijen, wespen en mieren) komt een bijzondere vorm van parthenogenese voor die arrhenotokie genoemd wordt. Bij de arrhenotoke voortplanting worden uit onbevruchte eieren mannetjes geboren en uit bevruchte eieren vrouwtjes. Maagdelijke vrouwtjes krijgen uitsluitend mannetjes als nakomelingen.

voorafschaduwingen
De schepping is werk van Gods handen. God is dan ook de Kunstenaar en Bouwmeester (Hebr.11:10) die zich uitdrukt in Zijn schepping. God geeft voorbeelden die voorafschaduwingen zijn van hoe Hij handelt. Door bijvoorbeeld het verhaal van de bij, wil God ons iets duidelijk maken. Is het dan ook niet wonderlijk dat bij de bijen de maagdelijke vrouwtjes uitsluitend mannetjes als nakomelingen krijgen? Zoals voorzegd werd: “zie, de maagd zal zwanger worden en zij zal een Zoon baren”.