het zwaard van Goliath

De overwinning van David op Goliath is een type van de overwinning van Christus, de Zoon van David, op de tegenstander. Goliath was een reus die Gods volk belasterde en daarmee de levende God zelf (1 Sam.17:26,45). Hij stelde zich tegen God en verhief zichzelf boven God (2 Thess.2:4). David is een uitbeelding van Christus, maar ook de steen waarmee hij Goliath versloeg is dat (Dan.2:44-45; Hand.4:11).

Goliaths wapen
David kwam slechts met een slinger en een steen. Van Goliath lezen we dat hij een machtig wapen had, een zwaard. We lezen in de geschiedenis dat David met het zwaard van de Filistijn zelf, het hoofd van Goliath eraf hakt (1 Sam.17:51).

Genesis 3
15 En Ik zal  vijandschap zetten tussen jou en de vrouw,
en tussen jouw zaad en haar Zaad; Hij zal jou de kop vermorzelen en jij zult Hem de hiel vermorzelen.

het zaad van de vrouw
Al in Genesis wordt tot Satan, de oude slang (Opb.20:2) gezegd dat uit de vrouw die hij tot zonde had verleid, zaad van haar zou voortkomen. De slang zou dit Zaad van de vrouw, dat een vooruitwijzing is naar de Messias, ogenschijnlijk overwinnen. Hij zou het Zaad van de vrouw aanvallen en raken in Zijn wandel. Zodanig dat de Messias zou sterven. Maar de vernietiging van de slang door het Zaad van de vrouw, wordt ook voorzegd. De Messias zou uiteindelijk de grote Overwinnaar blijken te zijn.

de moederbelofte
De uitspraak in dit vers wordt ook wel de moederbelofte genoemd. Dat is een theologische term en strikt genomen, wordt hier geen belofte aan de mens gedaan, maar wordt de slang aangesproken. Maar deze zogenoemde moederbelofte handelt wel over Eva, die verderop wordt genoemd: de moeder van alle levenden (Gen.3:20). In de kiem vinden we hier al het evangelie dat spreekt van de uiteindelijke overwinning op de tegenstander en de dood. In de loop van de bijbelse geschiedenis wordt deze belofte van Zaad steeds verder toegespitst (Gen.49:10) en blijkt de Messias uit het zaad van David te zijn (Rom.1:3).

door de dood heen
In de geschiedenis van David en Goliath wordt de tegenstander verslagen met zijn eigen wapen. Zo gebeurt dit ook door de Zoon van David, die een uitbeelding is van Christus, uit het zaad van David. Hij versloeg de Satan met zijn eigen wapen, de dood. Hij stierf, maar stond op uit de dood en overwon de dood! Als de  oversten van deze aeon hadden geweten dat de Zoon van David juist door de dood (heen) de overwinning zou behalen, zouden ze Hem niet gekruisigd hebben (1 Kor.2:8). Het zwaard kostte Goliath de kop. Door op te staan uit de dood, doet Christus de dood teniet en brengt Hij leven en onvergankelijkheid aan het licht (2 Tim.1:10), voor elk schepsel (1 Kor.15:22).

Hebreeën 2
14 (…) opdat Hij door de dood heen degene, die de macht heeft van de dood, dit is de Duivel, zou teniet doen.