alverzoening, de hoop van het evangelie!

De verzoening van het heelal (Kol.1:20) is de hoop, en dus de verwachting, van het goede bericht, verklaart Paulus in Kolossenzen 1:23. Alverzoening is hiermee de inhoud van het evangelie en is Gods doel met Zijn schepping. Hetzelfde vers roept ons op om juist in deze waarheid te blijven staan, gefundeerd en vast, en ons er niet vanaf te laten brengen.

tegenstand
De oproep van Paulus om ons niet van deze hoop te laten afbrengen, is een logische oproep. Wie dit goede bericht kent en ervan getuigt, zal namelijk onherroepelijk met tegenstand te maken krijgen. Op alle mogelijke manieren probeert men in godsdienstige kring afbreuk te doen aan deze boodschap. Als Paulus bijvoorbeeld verklaart in Kolossenzen 1:20 dat het (heel)al verzoend zal worden, maakt men ervan dat het niet werkelijk om alles gaat.

alle dingen
In onderstaande verzen uit Kolossenzen 1 is het alles de vertaling van het Griekse ta panta, dat letterlijk het al betekent. Veel gangbare vertalingen geven weer met alle dingen. In het gedeelte wordt gesproken over wie de Zoon van Gods liefde is (Kol.1:13). God heeft één Middelaar gegeven, Zijn Zoon Christus Jezus (1 Tim.2:5). Alles is door en vanwege Hem geschapen. Ook het gericht is aan Hem gegeven (Joh.5:22). De hele schepping, het al, zal in de Christus onder één Hoofd worden samengebracht (Ef.1:10).

Kolossenzen 1
15 Hij is de afbeelding van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de gehele schepping.
16 Want in Hem wordt het alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare, en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij autoriteiten; het alles is door Hem en tot Hem geschapen;
17 en Hij is vóór alles en alles staat samen in Hem.
18 En Hij is het Hoofd van het lichaam, van de ecclesia. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles de eerste zou zijn.
19 Want de gehele volheid heeft een welbehagen om in Hem te wonen,
20 en door Hem geheel te verzoenen het alles, tot in Hem,
(hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemelen is),
vrede makend door het bloed van Zijn kruis.

alles en allen
Uit het verband blijkt heel duidelijk dat het alles ook daadwerkelijk alles omvat. Als we de verzoening van het heelal ontkennen (:20) moeten we ook het feit geweld aandoen dat in Hem het heelal is geschapen (:16) en het heelal haar bestaan in Hem heeft (:17). Maar we mogen gewoon lezen wat er staat. Het goede bericht is dat God heel Zijn schepping verzoent door het bloed van het kruis en dat is alles en allen omvattend!