Adam werd niet verleid

Dit is een samenvatting van een bijbelstudie, gehouden in Epe op zondag 26 mei 2024.

Als Paulus in zijn brieven het evangelie uiteenzet, gebruikt hij daarvoor meerdere keren Adam als type van Christus. Door Adam kwamen zonde en dood de mensenwereld binnen. Christus is de laatste Adam (1 Kor.15:45) en door Hem zullen degenen die in Adam zondaren en stervelingen zijn geworden, onvergankelijk leven ontvangen.

Ook in wat wij kennen als “de zondeval” is Adam een voorbeeld van Christus. En daarover zegt Paulus: “Adam werd niet verleid, maar de vrouw is door misleiding in overtreding gekomen” (1 Tim.2:14). Adam is blijkbaar niet verleid: niet door de slang, maar ook niet door Eva. Waarom at hij dan en hoe is hij daarin een type van de laatste Adam?

Adam
Het Hebreeuwse woord Adam komt vele malen voor in “het oude testament” (552 keer). Het is niet alleen de vertaling van de naam, maar ook het meest gangbare woord voor mens, want dat is wat Adam betekent.
In het Grieks van “het nieuwe testament” komt de naam Adam negen keer voor. Eén keer betreft het een vermelding in een geslachtsregister (Luk.3:38), één keer dat “Henoch, de zevende is vanaf Adam” (Judas :14) en alle andere keren vinden we in de brieven van Paulus, waar uiteengezet wordt dat Adam een model is van Christus, die dan ook de laatste Adam, dat is: de definitieve Adam, wordt genoemd (1 Kor.15:45).
Adam zou heersen over de schepping en die onderwerpen (Gen.1:28), maar hij kwam tekort. Deze woorden in Genesis zullen vervuld worden door de laatste Adam, die de hele schepping zal onderschikken en erover zal heersen (1 Kor.15:27-28).

Genesis 3
In de beschrijving van de gebeurtenissen in Genesis, vinden we tamelijk uitgebreid beschreven hoe Eva wordt verleid door de slang (Gen.3:1-6), maar als het gaat om het eten van Adam, is de omschrijving zeer beknopt.

Genesis 3
6 …En zij neemt van zijn vrucht en zij eet. En zij geeft ook haar man, die met haar is, en hij eet.

Uit deze woorden kunnen we niet concluderen dat Adam niet is verleid, zoals Paulus zegt in 1 Tim.2:14. Maar als we het bezien in het licht van het onderwijs van Paulus, dat Adam een type is van Christus, dan wordt ons duidelijk waarom hij dan wél gegeten heeft.

1 Korinthe 15
22 Want net zoals in Adam allen sterven, zó zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

type
In het onderwijs van Paulus, is Adam een beeld van Christus. Zoals Adam model staat voor de mensheid, zo ook Christus. Sterven staat hier in een grammaticale vorm van een onvoltooide handeling. Allen zijn stervende, of: sterfelijk. Daar ontkomt geen mens aan, want door één mens is de zonde de wereld binnen gekomen en door de zonde de dood, waarop allen zondigden en stervelingen werden (Rom.5:12).
En zoals Adam hierin hoofd en model is voor de hele mensheid, zo ook Christus, zegt de vergelijking, want zó zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ook dat is een feit waar geen mens aan ontkomt.

Romeinen 5
18 Dus dan, zoals het door één misstap voor alle mensen tot veroordeling is,
zó is het ook door één rechtvaardige daad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven.

vergelijking
Ook in dit vers maakt Paulus weer zo’n scherpe vergelijking. Ook hier zijn Adam en Christus hoofd van de mensheid. Zoals het door één misstap voor alle mensen tot veroordeling is, zó is het ook door één rechtvaardige daad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. De misstap betreft natuurlijk het eten van de vrucht door Adam en de rechtvaardige daad is het geloof van Jezus Christus. De reikwijdte van beiden betreft alle mensen.

1 Timotheüs 2
14 En Adam werd niet verleid, maar de vrouw is door misleiding in overtreding gekomen.

Adam niet verleid
Adam werd niet verleid, zegt Paulus. God hield hem echter wel verantwoordelijk en het is Adam die als eerste door God aangesproken wordt (Gen.3:9). In het gedeelte waarin Paulus dit naar voren brengt, spreekt hij over de positie van man en vrouw en de positie van de vrouw ten opzichte van de man (1 Tim.2:9-15). Waarom deze dingen zo zijn, is onderwerp voor een andere keer, maar duidelijk moet zijn dat het hier over rangorde gaat, die er is vanwege de scheppingsorde (1 Tim.2:13). De betekenis hiervan ligt in het feit dat Adam en Eva typen zijn van hogere dingen. Adam was er eerst, daarna Eva (1 Tim.2:13).

moeder van alle levenden
Adam is een beeld van Christus, maar waar is Eva de uitbeelding van? Adam geeft zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is (Gen.3:20). Zij is een type van de schepping. Adam werd niet verleid, niet door de slang, maar ook niet door Eva. Hij offerde zich bewust op voor Eva en at bewust van de vrucht. Zoals Christus Zich opofferde voor Zijn schepping.

uit de hof verdreven
Stel je eens voor wat er zou zijn gebeurd als Adam niet gegeten zou hebben. Als consequentie van hun overtreding werden Adam en Eva immers uit de hof verdreven, zodat zij niet meer van de boom van het leven zouden eten (Gen.3:24). Maar als Adam niet gegeten zou hebben, zou alleen Eva weggestuurd zijn uit de hof en was hij zijn vrouw kwijt geweest. Zo heeft God Zijn Zoon ook overgegeven voor Zijn schepping, om haar te redden. Anders was Hij Zijn schepping kwijt geweest (>verloren).

tot zonde gemaakt
Adam zondigde bewust uit liefde voor zijn vrouw. Zo is Christus gekomen in gelijkheid van zondig vlees en is Hij voor ons tot zonde gemaakt. Dat deed Hij uit liefde voor Zijn schepping, zoals Adam handelde uit liefde voor Eva.

Romeinen 8
3 (…) God, die zijn eigen Zoon zendt in de gelijkenis van het vlees van de zonde, en om de zonde, veroordeelt de zonde in het vlees.

2 Korinthe 5
21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in Hem.

vernederd
De Heer Jezus deed gaan aanspraak op de hoge afkomst die Hij had als Zoon van God. Hij heeft Zich die status niet toegeëigend, maar integendeel, Hij heeft Zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood (Fil.2:7-8).
De Heer is de mensen in alles gelijk geworden, maar zonder zonde. Hij heeft niet gezondigd, dat is natuurlijk het verschil met Adam, die wel een zondaar werd.

Hebreeën 4
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet met onze zwakheden kan meevoelen, maar één, die beproefd is,in alle opzichten gelijk als wij op ons, maar zonder zonde.

Adam gaf zich over voor Eva, zoals Christus voor de schepping. Zoals Adam zondigde, zo gaf Christus Zich over om tot zonde te worden gemaakt. Adam is hierin een schitterend type van de laatste Adam: Christus Jezus.