het geloof van Rachab

In Jozua 2 vinden we de geschiedenis van Rachab, die de twee verspieders ontving en verstopte. Later in Jozua 6 wordt Jericho verwoest, maar Rachab met haar huis gespaard. Rachab leefde temidden van een volk dat van Gods daden gehoord had en zij geloofde in die God. Ze zag niet op het heden, waarin ze winst had kunnen behalen uit het verraden van de verspieders, maar ze stelde haar vertrouwen op toekomende dingen, omdat ze wist dat God het land aan Israël gegeven had. Ze legt hiervan ook getuigenis af tegen de twee verspieders:

Jozua 2
(…) Ik weet dat JAHWEH u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is, en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u.
10 Want wij hebben gehoord dat JAHWEH het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook  wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt.
11 Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want  JAHWEH, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde.

Rachab, de hoer
Deze Rachab werd opgenomen in het volk van God en vinden we zelfs terug in het geslachtsregister van Jezus Christus (Matth.1:5). Haar geloof wordt meerdere keren als voorbeeld genoemd (Hebr.11:31; Jak.2:25). Wat opvallend is, is dat zij ook in het vervolg van de Schrift tamelijk consequent genoemd wordt: Rachab, de hoer. Voor mensen, zeker religieuze mensen, zou dit beroep eerder een diskwalificatie betekenen dan een aanbeveling. In de Schrift wordt hier volledig aan voorbij gegaan. Nergens lezen we dat Rachab later van beroep veranderd is. Ook niet dat zij dat niet is, het doet er simpelweg niet toe. Zij blijft verder in de Schrift heten: Rachab, de hoer. Niet iemands daden tellen voor God. Dat wat telt is geloof.

Hebreeën 11
31 In geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen,  omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen.