wordt mijn navolgers

Het is gangbaar in de christelijke wereld dat men zegt dat wij Jezus zouden navolgen. Men doelt dan meestal op Jezus, zoals Hij ons geschilderd wordt in de evangeliën, maar Paulus zegt op meerdere plaatsen dat wij hem (=Paulus) zouden navolgen.

Filippenzen 3
17 Wordt mijn navolgers, broeders, en let op degenen die zo wandelen zoals jullie ons tot voorbeeld hebben.

slaaf van Christus Jezus
Natuurlijk zit hier meer achter. Paulus, toen nog Saulus, had een ontmoeting gehad met Christus Jezus. Vanuit de hemel had Christus tot Hem gesproken (Hand.9:3-4) en Paulus, die overweldigd werd door Zijn genade, werd een volgeling van Hem, die hij eerst vervolgde. Paulus noemt zichzelf meerdere keren een slaaf, dat wil zeggen: een lijfeigene, van Christus Jezus (Rom.1:1, Tit.1:1). Daarom zegt hij ook:

1 Korinthe 11
1 Wordt mijn navolgers, zoals ook ik van Christus.

de opgewekte Christus
Paulus volgde Christus na, de Opgewekte. Dát was Degene die aan hem verschenen was. Paulus volgde niet Jezus na, zoals Hij beschreven wordt in de evangeliën. Deze Jezus had hij, voor zover we dat vanuit de Schrift weten, nooit gekend en dus ook nooit gezien. Die Jezus was slechts gezonden tot het huis van Israël en dat was ook waar Hij de twaalf apostelen naartoe zond.

Mattheüs 15
24 En Hij antwoordde, en Hij zei: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël.

Mattheus 10
6 maar ga veeleer naar de verloren schapen van het huis van Israël.

de dingen die boven zijn
De Jezus Die aan Paulus verschenen was (Hand.9:5, 26:16), was de Opgewekte Christus. Wij kennen de Opgewekte Christus, verhoogd aan Gods rechterhand. Hij is een nieuwe schepping en in Hem zijn wij dat ook. Paulus zegt zelfs heel sterk dat ook al zouden wij Christus naar het vlees (dat is in Zijn wandel op aarde) gekend hebben, nu kennen we Hem niet meer zo. Daarom zoeken wij de dingen die boven zijn, want daar is Hij en daar is ons leven (Kol.3:1-3).

2 Korinthe 5
16 zodat wij, vanaf het nu, niemand kennen naar het vlees. Maar zelfs indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, kennen wij hem nu niet meer.
17 Daarom: indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping.