de tabernakel 🔈

Een serie van 9 studies over de tabernakel en de voorwerpen die we daarin vinden. Waar was het van gemaakt en wat is de betekenis van al deze dingen?

1. de tabernakel – inleiding
In de Schrift wordt uitgebreid beschreven hoe de tabernakel gebouwd moest worden en daarna ook hoe de tabernakel gebouwd werd. Over al deze details valt veel te zeggen, maar nergens wordt in de Schrift van stuk tot stuk uitgelegd wat de betekenis ervan is (Hebr.9:5). Het is de Hebreeën brief die ons wel algemene uitleg geeft over de betekenis van de tabernakel en van de hogepriester in het bijzonder. Waar wijst het op, wat vertelt het ons? En is het moeilijk? Dezelfde Hebreeën brief spreekt er immers van dat deze dingen vaste spijs zijn? In deze studie worden een aantal gedeelten uit Hebreeën nader bezien.

de tabernakel – inleiding deel 1
de tabernakel – inleiding deel 2
Powerpoint

2. de eerste en tweede tabernakel
In Hebreeën 9 geeft de schrijver een overzicht van de attributen die we vinden in de ‘eerste en de tweede tabernakel’. Dit blijken aanduidingen te zijn voor wat wij noemen ‘het heilige’ en ‘het heilige der heiligen’. Wat stond er precies in deze vertrekken? Wat ontbreekt er in de beschrijving van Hebreeën 9 en waarom? En wat is de betekenis van de onderdelen uit de tabernakel die de schrijver wel noemt? Hierover, en meer, gaat deze bijbelstudie.

de eerste en tweede tabernakel deel 1
de eerste en tweede tabernakel deel 2
Powerpoint

3. het brandofferaltaar
Het brandofferaltaar was het eerste attribuut dat men tegenkwam bij binnenkomst in de tabernakel. Het stond in de voorhof samen met het wasvat en beide waren gemaakt van hout, overtrokken met koper. Het brandofferaltaar spreekt in al zijn facetten van de opgewekte en verhoogde Christus. Maar ook de offers die op het brandofferaltaar gebracht werden, spreken van Hem, die nadat Hij stierf aan het kruis, opsteeg, namelijk opstond uit de dood tot ‘een liefelijke reuk voor God’.
Deze Christus zal koning zijn over de hele aarde en deze tot eenheid brengen. Ook hier spreekt het brandofferaltaar van.

het brandofferaltaar deel 1
het brandofferaltaar deel 2
Powerpoint

4. het koperen wasvat
Het koperen wasvat was het tweede voorwerp in de voorhof en stond tussen het brandofferaltaar en de tent waarin zich het heilige en het heilige der heiligen bevonden. Het koperen wasvat was een kom, gevuld met water, waar de priesters dagelijks de handen en voeten wasten vóór  zij dienst deden in het heiligdom. Het is een uitbeelding van Christus, die door Zijn Woord, de gelovige reinigt van Zijn handel en wandel.
Alle aspecten van het wasvat: het koper, spiegels, water, enz. spreken van Christus en het werk dat Hij doet na Zijn opstanding en aan Zijn volk, de ecclesia.

het koperen wasvat deel 1
het koperen wasvat deel 2
Powerpoint

5. de tafel en de toonbroden
De tafel met de toonbroden bevond zich in de tabernakel in het eerste vertrek, het heilige. Deze tafel is met al zijn onderdelen een type van het Koninkrijk van Christus. Zowel het verborgen Koninkrijk als het geopenbaarde Koninkrijk worden erin uitgebeeld. Deze tafel is een onderdeel in de priesterlijke dienst en wijst ons op de Koning-Priester naar de ordening van Melchizedek.
Een ander type hiervan vinden we in 1 Samuël 21 waar het de koning David is die nadert tot de priester en vijf van de toonbroden meeneemt van de tafel om uit te delen aan zij die bij hem horen. Ook dit is een uitbeelding van de Koning-Priester: Christus Jezus, die de Zijnen voorziet van leven en overvloed.

de tafel en de toonbroden deel 1
de tafel en de toonbroden deel 2
Powerpoint

6. de kandelaar
In het eerste vertrek van de tabernakel aan de zuidkant, stond de kandelaar. Deze gouden kandelaar was een voorstelling van een amandelboom en had knoppen, bloemen en vruchten (amandelen). Alle facetten van de kandelaar, in het Hebreeuws de menorah genoemd, spreken van nieuw leven en zijn een uitbeelding van het leven dat Christus als Eersteling ontving en aan het licht bracht.

Ook in de dagelijkse priesterlijke dienst speelde de kandelaar een grote rol. Elke dag werden de lampen verzorgd door de hogepriester. Hij vulde de lampen met olie en verzorgde de pit, door het verkoolde stuk af te knippen. Dit zijn allemaal aanwijzingen van het verborgen werk van Christus in onze dagen.

de kandelaar deel 1
de kandelaar deel 2
Powerpoint

7. het reukofferaltaar
Het reukofferaltaar, ook wel het gouden altaar genoemd, was het attribuut in het heilige dat het dichtst bij het voorhangsel stond dat toegang gaf tot het heilige der heiligen. Het was een altaar gemaakt van hout, overtrokken met goud, waarop door de priesters reukoffers werden gebracht.

Het gouden altaar is een uitbeelding van Christus. Wierook, het reukwerk dat op het reukofferaltaar werd verbrand, is in de bijbel een uitbeelding van gebeden. Dat vinden we meerdere keren in de Schrift bevestigd. Maar gebed is in de bijbel ook meer dan de betekenis die er vaak aan wordt gegeven. Het is niet het opzeggen van een gebed, maar een in afhankelijkheid op God gerichte houding van een gelovige.

het reukofferaltaar deel 1
het reukofferaltaar deel 2
Powerpoint

8. de ark van het verbond (1)
De ark van het verbond was het enige attribuut dat stond in het allerheiligste vertrek van de tabernakel. Het is een uitbeelding van de opgewekte Christus, die gezeten is in de hemel. Alle onderdelen van de ark wijzen op Hem: de gebruikte materialen, het verzoendeksel en de cherubs. In deze studie wordt de typologische betekenis besproken van de beschrijving van de onderdelen van de ark: het goud, de kroon, de ringen, de draagbomen en de cherubs. Maar ook de stenen tafelen met de tien woorden die zich in de ark bevonden.

Na de pauze een bespreking van de geschiedenis uit Jozua 3: de doortocht door de Jordaan. Wat beeldt het doorgaan door de Jordaan uit? Waarom moest het volk Israël de ark volgen op een afstand van tweeduizend ellen? Waar zijn de priesters een uitbeelding van? Enz.

de ark van het verbond (1) deel 1
de ark van het verbond (1) deel 2
Powerpoint

9. de ark van het verbond (2)
In deze studie wordt het ‘verzoendeksel’ besproken, een onderdeel van de ark. De vertaling ‘verzoendeksel’ is onjuist, maar wat staat er dan wel?  En was het dan precies? Op dit deksel werd op Grote Verzoendag door de hogepriester bloed gesprenkeld om heel het volk van al hun zonden te reinigen. Paulus gebruikt het woord ‘verzoendeksel’ ook in Romeinen 3 waar hij spreekt van de rechtvaardiging van allen. Waarom?

Na de pauze een bespreking van 1 Samuël 5, waar de ark van het verbond door de Filistijnen  in de tempel van hun god Dagon wordt gezet. Met desastreuze gevolgen voor deze Dagon. Wie was deze Dagon en wat beeldt hij uit? Deze geschiedenis blijkt een schitterende uitbeelding van Christus Jezus die de overwinning behaalde op de derde dag.

de ark van het verbond (2) deel 1
de ark van het verbond (2) deel 2
Powerpoint