de dood van Eli

Één van de grote profeten uit het oude testament is Samuël. Wij vinden de aanvang van zijn geschiedenissen in het begin van het boek 1 Samuël. Samuël is de opvolger van Eli. Op het moment dat Samuël verschijnt, zien we Eli verdwijnen. Eli is een beeld van Israël onder het oude verbond. Het oude verbond van de wet zou vervangen worden voor een nieuw.

oude en nieuwe verbond
Al snel wordt in 1 Samuël voorzegd dat het huis van Eli plaats zal moeten maken voor iets nieuws (1 Sam.2:27-36).  Vergelijk Hebr.8:13. De oorzaak hiervan is onder andere de de inhaligheid van zijn zonen, Hofni en Pinehas. Zij namen dat wat niet van hen was, eisten dat zelfs (1 Sam.2:12-16). Zij zijn een uitbeelding van de leidslieden van Israël onder de wet, die eisten van het volk: gebod op gebod, regel op regel (Jes.28:10).

Israël terzijde
In de geschiedenis van Eli vinden we in beeld veel verwijzingen naar de terzijde stelling van Israël. We lezen van Eli dat zijn ogen donker begonnen te worden (1 Sam.3:2), dat het priesterschap van hem zou worden afgenomen (1 Sam.2:35) en dat God een werk zou doen in Israël, zodat van een ieder die het zou horen, de oren zouden tuiten (1 Sam.3:11). Eli komt aan zijn einde, zittend op een stoel langs de weg, doordat hij achterover viel en zijn nek brak en stierf. Hij was namelijk oud en zwaar geworden (1 Sam.4:18). Allemaal zaken die we later in het oude testament, maar ook met name uit de mond van Paulus vinden beschreven met betrekking tot Israël:

Hosea 4
6  Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

 

Handelingen 28
27 want het hart van dit volk is vet (=zwaar) geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien (…)

 

Romeinen 11
8 zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.
9 En David zegt: Laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding.
10 Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom.
11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun misstap echter is de redding tot de natiën gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.

 

Handelingen 13
41 Zie, verachters, verwonder u en verdwijn, want Ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt.

de val
Door de val van Israël ging redding naar de natiën. Dat ging via de apostel Paulus, die zich in hetzelfde hoofdstuk Romeinen 11 dan ook apostel van de natiën noemt (:13). Paulus is de enige van wie we lezen in het nieuwe testament dat hij uit de stam van Benjamin is (Rom.11:1, Fil.3:5). In de geschiedenis van Eli is er een Benjaminiet (1 Sam.4:12) die Eli niet alleen vertelt dat zijn zonen dood zijn, maar ook dat de ark van het verbond niet meer onder Israël is, maar meegenomen door de Filistijnen. Dát laatste is de reden van de val en dood van Eli (1 Sam.4:18). De ark die weggenomen wordt van Israël en onder de Filistijnen terecht komt, is een prachtig type van hoe redding van Israël werd weggenomen en Christus onder de natiën terecht kwam. Geboodschapt door een Benjaminiet…

Handelingen 28
28 Laat het, dan, aan jullie bekend zijn, dat deze redding van God tot de natiën werd gezonden, en zíj zullen horen.

 

Kolossenzen 1
27 Aan hen wil God bekendmaken, wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim is onder de natiën: Christus onder jullie, de hoop van de heerlijkheid.