de ‘strijd’ om Jericho

In Jozua 6 wordt de verwoesting van Jericho beschreven. Daar kwam geen mensenwerk aan te pas. Het volk werd zelfs nadrukkelijk de opdracht gegeven om te zwijgen. Zoals Mozes al eens tot het volk had gezegd: “JAHWEH zal voor jullie strijden, en jullie zullen stil zijn” (Ex.14:14). Bekend is het verhaal dat het volk zes dagen lang eenmaal rond Jericho liep en de zevende dag zeven keer. Maar heeft deze geschiedenis ook een diepere betekenis?

beeld van deze wereld
Jericho is een beeld van deze wereld, de oude schepping, gebouwd op de Eerstgeborene  (1 Kon.16:34). Een uitbeelding van Christus, de eniggeboren Zoon (Joh.3:16) in wie alles geschapen is:

Kolossenzen 1
16 Want in Hem zijn alle dingen geschapen…..
(…)
18 ….Hij, Die het begin is,  de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

de ark
Paulus zegt in 1 Kor.10:6 en 11 dat deze dingen Israël zijn overkomen tot voorbeeld voor ons. Israël zou in stilte de ark navolgen. De ark is een type van Christus. De ark was gemaakt van hout, overtrokken met goud, een beeld van dood en opstanding. Deze ark was het middelpunt van de tabernakel en stond in het heilige der heiligen: het binnenst heiligdom. Een beeld van de hemel (Hebr.9:24).

Zouden wij strijden tegen deze wereld, het kwaad in deze wereld, of de zonde in het algemeen? Nee, wij zouden stil zijn en Hem volgen. Het enige dat in de geschiedenis van Jozua 6 gehoord wordt, is het blazen van de bazuinen (sjofar). Dat is een uitbeelding van het spreken van God. Wij zouden naar Zijn woord horen, stil zijn en niet strijden tegen deze wereld.

de zevende dag
Aan deze wereld en het kwaad dat erin is, komt vanzelf een einde. Na zes dagen van duizend jaar (2 Petr.3:8) zal de zevende dag aanbreken. Op de zevende dag liep men zevenmaal rond de stad (Joz.6:15). Zeven is het getal van volmaaktheid, van completering. In de zevende dag die zeer nabij is, de dag des Heeren, zal God Zijn plan met deze oude schepping completeren. Er zal een nieuwe schepping komen en alleen dat wat uit geloof was, zal blijven bestaan (Joz.6:25; Hebr.11:31).

2 Petrus 3
10 De dag van de Heer, echter, zal arriveren als een dief in de nacht, waarin de hemelen, met een voorbij suizend geluid, voorbij zullen gaan; de elementen, echter, die door hitte vergaan, zullen ontbonden worden, en de aarde, en de werken in haar, zullen verbrand worden.
(…)
13 Wij verwachten, echter, overeenkomstig zijn toezegging, nieuwe hemelen, en een nieuwe aarde, waarin rechtvaardigheid woont.