Mozes’ andere kudde

In de vorige blogs wees ik op de overeenkomsten tussen Mozes en Christus en dat Mozes een voorafschaduwing is van Christus. Tot Mozes werd al door God gezegd dat er Iemand zou komen naar wie het volk zou horen. Het spreekt van Hem, die komen zou: Christus, de Profeet als Mozes (Deut.18:15 en 18).

eerste periode
Het leven van Mozes is te verdelen in drie periodes van 40 jaren. De eerste periode eindigt met de geschiedenis van het doodslaan van de Egyptenaar, waarbij Mozes dacht dat het volk hem zou (h)erkennen als verlosser. Maar dit gebeurt niet. Integendeel, hij wordt niet erkend, maar wordt verworpen door zijn broeders. Net als dit bij de Heer het geval was.

derde periode
Uiteindelijk in de derde periode van 40 jaren leidt Mozes het volk alsnog en verlost hen uit Egypte. Dit is een uitbeelding van de toekomst, waarin de Heer Jezus Christus zal worden erkend door Zijn volk en hen zal verlossen.

tussentijd
Dan is er natuurlijk nog de tussenliggende periode van 40 jaren. Deze tijd is een onderbreking in het ‘verlossingswerk’ van Mozes. Zoals er een onderbreking ligt tussen de eerste komst van de Heer en Zijn wederkomst. We zien dit principe vaker geïllustreerd in de Schrift. Denk maar aan de geschiedenis van Jozef. Ook hij werd verworpen door zijn broeders, kwam in het buitenland terecht en werd daar wél erkend als (onder)koning en Redder van de wereld (Gen.41:45). Om daarna uiteindelijk ook erkend te worden door het huis van Jakob.

Of David, die weliswaar gezalfd (Hebreeuws: mashiach) was, maar geen geopenbaard koninkrijk had. Toch was er een gezelschap dat zich rondom hem verzamelde in Adullam (2 Sam.22:1-2) en deelde in zijn positie. Toen David later alsnog zijn koninkrijk ontving, kregen degenen die met hem gedeeld hadden in zijn vernedering, hoge posities aan het hof in zijn koninkrijk (2 Samuël 23).

onder de natiën
Mozes verdwijnt in die tussentijd naar een vreemd land (Ex.2:22), naar Midian (Ex.2:15). Voordat hij de leider wordt van het volk Israël, dat in de Schrift vaak wordt voorgesteld als een kudde, krijgt hij eerst de leiding over een andere kudde. Het is de kudde van Jethro (Ex.3:1). Deze Jethro is priester (Ex.2:16; 3:1) en aangezien deze Jethro geen Israëliet is, is dit een ander priesterschap dan het priesterschap van Aäron onder het oude verbond.

de ecclesia van God
Mozes die verdwijnt naar Midian, is een uitbeelding van Christus, die weliswaar verworpen is door Zijn volk, maar zich nu onder de natiën bevindt (Kol.1:27) en daar wél erkend wordt. Voordat Hij ook erkend zal worden als Israëls Messias, leidt Hij eerst een andere kudde, de ecclesia van God (Hand.20:28; 1 Kor.9:7). Hij is ook Hogepriester, maar niet onder het oude verbond naar de wijze van Aäron, maar naar de ordening van Melchizedek (Hand.7:11). Verborgen achter het voorhangsel, in de hemel, wacht Hij tot het moment om naar buiten te komen en Zijn volk te gaan zegenen. Ook Mozes verblijft onder de natiën, bij de priesterlijke familie, totdat het tijd is om terug te keren tot zijn broeders (Ex.4:18). Daar spreken deze tussenliggende 40 jaren van.