Mozes staat op als verlosser

Afgelopen zondag tijdens een bijbelstudie die ik gaf over de zalving van David, legde ik een verband met een andere bijbelse figuur: Mozes. Beiden waren schaapherder. Ik wees daarbij op iets opmerkelijks in de geschiedenis van Mozes dat maar zelden gezien wordt en daarom wil ik het eens onder de aandacht brengen.

120 jaar
Van Mozes weten we dat hij 120 jaar oud is geworden (Deut.34:7). Zijn leven is te verdelen in drie periodes van 40 jaar. Mozes wordt kort na zijn geboorte in een rieten kistje in het water gelegd. Hij wordt door de dochter van Farao uit het water gehaald en verblijft 40 jaar aan het hof van Farao. Als die periode vervuld is, komt het in zijn hart om naar zijn broeders, de zonen van Israël om te zien (Hand.7:23). Hij zoekt hen op en bij die gelegenheid doodt Mozes een Egyptenaar, waarop hij vlucht naar Midian. De tweede periode van 40 jaar verblijft hij bij Jethro in Midian (Hand.7:30). De derde en laatste periode vangt aan bij de verlossing uit Egypte. De woestijnreis die daarop volgde, duurde 40 jaar (Hebr.3:17).

Over de geschiedenis waarin Mozes de Egyptenaar doodt, zegt de bijbel het volgende:

Exodus 2
11 En het is in die dagen, dat Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broeders en hij ziet hun lasten. En hij ziet, dat een man, een Egyptenaar, een man, een Hebreeër, één van zijn broeders, neerslaat.
12 En hij wendt zich om en om, en hij zag, dat er geen man was, en hij sloeg de Egyptenaar neer, en hij begroef hem in het zand.

hij zag dat er geen man was
Als je deze verzen leest, zou je kunnen denken dat Mozes om zich heen keek, om te kijken of er niemand getuige zou zijn van wat hij ging doen. Zo wordt dit dan meestal ook begrepen. Maar als je het commentaar van Stephanus leest op deze geschiedenis dat hij geeft in zijn toespraak in Handelingen 7, blijkt dit toch anders te zijn.

Handelingen 7
23 En als aan hem een veertigjarige tijd werd vervuld, kwam het in zijn hart op om naar zijn broeders, de zonen van Israël, om te zien.
24 En hij ziet dat iemand onrecht gedaan wordt, en hij ontzet hem, en hij doet rechtverschaffing aan hem, die mishandeld wordt, en hij slaat de Egyptenaar.
25 En hij meende, dat zijn broeders zouden begrijpen, dat God, door zijn hand, redding aan hen geeft; maar zij begrijpen het niet.

type van Christus
Mozes is een uitbeelding van Christus, die kwam om naar zijn broeders, de zonen van Israël om te zien en hen te verlossen. Hij kwam tot Zijn volk en versloeg “de Egyptenaar”, die een uitbeelding is van Satan, de tegenstander. Zoals David Goliath versloeg. Mozes meende dat zijn broeders zouden begrijpen dat hij de verlosser was, die God had gezonden, maar zijn volk begreep het niet. Sterker nog, ze erkennen hem niet als verlosser en verwerpen hem (Ex.2:14). Is dat geen schitterend plaatje van de Heer Jezus Christus, die kwam tot Zijn volk, maar door de zijnen niet werd aangenomen? Zij hebben Hem verworpen en niet erkend als de Messias.

er was geen ander
Mozes keek om te bezien of er een andere verlosser was, maar hij zag dat er geen man was. Mozes en ook zijn ouders moeten geweten hebben dat God hem had aangewezen om zijn volk te verlossen. Het handelen van zijn ouders was in geloof (Hebr.11:23) en ook van Mozes lezen we dat hij in geloof de weg ging die hij moest gaan (Hebr.11:24-27). Maar Mozes heeft ook zwakheid gekend (Ex.4:10) en net als de Heer, had hij indien het mogelijk was geweest, deze “drinkbeker” aan hem voorbij laten gaan (vgl. Matth.26:39). Mozes had liever gehad dat een ander deze taak op zich nam en daarom keek hij om zich heen, om te zien of er een ander was. In een profetie over de Messias, zegt Jesaja:

Jesaja 59
16 En Hij ziet dat er geen man is en Hij ontzet Zich dat er niemand is die tussenbeide treedt. Toen bracht Zijn arm Hem redding en Zijn rechtvaardigheid ondersteunde Hem.