in de Heer

In de brieven van Paulus vinden we diverse keren de uitspraak in de Heer, of een variant hierop. Als Paulus deze uitspraak bezigt, gaat het altijd om de wandel in geloof van de gelovige, de praktische levenswandel dus.

de Heer is nabij
Deze wandel is geen uiterlijk vertoon, opgelegd door wet, of een andere externe factor, maar ontstaat uit het kennen van de Heer en beseffen wie Hij is. Hij is Degene van wie wij het eigendom zijn. Hij is onze Eigenaar en Degene die voor ons zorgt, ons opvoedt en ons genade bewijst. Hij is de Pottenbakker die ons vormt naar Zijn plan en die alles werkt naar de raad van Zijn wil (Ef.1:11), ook ons leven. Wie dat beseft, leeft daaruit en wandelt in de Heer, want Hij is nabij (Fil.4:5).

Hieronder een aantal teksten waar de uitdrukking voorkomt:

1 Korinthe 4
17 Juist hierom heb ik Timotheüs tot u gezonden, die mij een geliefd en trouw kind is in de Heer.

1 Korinthe 9
1 (…) Zijt gij niet mijn werk in de Heer?

1 Korinthe 15
58 Daarom, mijn geliefde broeders, wordt standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer.

Efeze 4
17 Dit dan zeg ik en ik getuig in de Heer, dat jullie niet meer wandelen zouden zoals ook de natiën wandelen, in de ijdelheid van hun denken.

Efeze 5
8 Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heer; wandelt als kinderen des lichts

Filippenzen 3
1 Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Heer!

Filippenzen 4
1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat
alzo vast in de Heer, geliefden!
(…)
4 Verblijdt u in de Heer te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

Heer van allen
We kennen een God die Eigenaar is van heel Zijn schepping. Alles is van Hem (1 Kor.10:26) en Hij is Heer van allen (Hand.10:36, Rom.10:12). Dat te beseffen verandert ons denken (Rom.12:2) en van daaruit wordt onze houding veranderd naar alles en allen (1 Tim.2:1).
Onze Heer heeft allen op het oog, zij behoren Hem toe, dus hebben wij ook het goede in beeld voor alle mensen (Rom.12:17).