waar speelde de geschiedenis van Handelingen 2 zich af?

Als er over Handelingen 2 gesproken wordt, ligt vaak de nadruk op de dag waarop het zich afspeelde, namelijk de Pinksterdag (2:1). Of de nadruk ligt op wat er die dag gebeurde: men werd vervuld met heilige geest (2:4).

Een huis?
Maar de plek waar het zich afspeelde is redelijk onbekend. Meestal wordt ervan uitgegaan dat het ‘een huis’ was, naar aanleiding van Handelingen 2:2. Maar welk huis biedt ruimte aan duizenden mensen (2:41)? In dit huis waren bijeen: ‘Joden en die in Jeruzalem wonen’ (Hand.2:14), het was een menigte (2:6) uit allerlei delen van de wereld (2:9-11). Dit alles wijst op een enorme mensenmassa. Een normaal huis met een bovenzaal zoals in Handelingen 1:13 wordt hiermee wel erg onwaarschijnlijk.

Handelingen 2
2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele  huis, waar zij gezeten waren.

Het taalgebruik in dit vers doet sterk denken aan passages in het oude testament, zoals: 1 Kon.8:10-11, 2 Kron.5:13-14 en Jes.6:4.

HET huis
In Handelingen 2:2 wordt letterlijk gesproken over ‘geheel HET huis’.
Hét Huis of Mijn Huis, is in de Schrift: het Huis van God, namelijk de Tempel (1 Kon.8:29, Jes.56:7, Jer.7:10-11, Luk.19:46 en Hand.7:47).
De discipelen waren op de Pinksterdag dus bijeen in de Tempel om daar te bidden. Zij waren daar na de opstanding van Christus al voortdurend aanwezig lezen we in Lukas 24:53. En ook in het vervolg van Handelingen lezen we dat veel van de geschiedenissen die beschreven worden, zich afspelen in de Tempel (3:1, 4:1, 4:32, 5:12, enz.).

De ecclesia
In het verborgene zien we hier al een beeld van de ecclesia (de gemeente). Paulus zegt in:

1 Korinthe 3
16 Weten jullie niet dat jullie een tempel van God zijn en de geest van God in jullie woont?

De zichtbare uitstorting van de Geest in de Tempel in Handelingen 2 is een uitbeelding van de ecclesia, de verborgen Tempel van God, waarin Hij woont en waarvan de leden zijn verzegeld met de geest van de belofte (Ef.1:13).