geen andere weg dan Jezus Christus

De Schrift is er duidelijk over, dat er geen andere weg tot redding is, en geen andere weg tot God de Vader, dan door Jezus Christus. God heeft Zijn Zoon gesteld tot Eerstgeborene van heel de schepping (Kol.1:20). Dat Hij de enige weg is, vinden we bijvoorbeeld in de volgende teksten:

Johannes 14
6 Jezus zegt tegen hem: Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.
.
Handelingen 4
10 … in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die jullie kruisigen, maar die God opwekt uit de doden
(…)
12 En de redding is in niemand anders, want er is onder de hemel ook geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij gered moeten worden.

door Jezus Christus
Het vreemde is dat dit vaak als argument wordt opgeworpen tegen het eveneens bijbelse feit dat God allen op het oog heeft. Terwijl de Schriftplaatsen die vermelden dat God allen op het oog heeft en met allen tot Zijn doel komt, juist verklaren dat God dit bewerkt door Jezus Christus. Een aantal voorbeelden:

  • God wil dat alle mensen gered worden (1 Tim.2:4), want er is één God en één Middelaar van God en mensen, de Mens Christus Jezus (:5). Hij heeft Zichzelf gegeven tot een losprijs voor allen (:6). Hij heeft allen gekocht en betaald en is dus Heer van allen! (Hand.10:36, Rom.10:12). Nadrukkelijk: door Jezus Christus!
  • De Schrift is er glashelder over dat alle mensen levend gemaakt zullen worden: want net zoals in Adam allen sterven, zó zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden (1 Kor.15:22). Dit vers getuigt ook: in Christus!
  • De Schrift verklaart dat God het al met Zich verzoent: en door Hem het al te verzoenen, tot Hem, hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemelen is, vrede makend door het bloed van Zijn kruis (Kol.1:20).
    Het heelal wordt verzoend door het bloed van Zijn kruis. Ook hier: door Jezus Christus!
  • De levende God is de Redder van alle mensen (1 Tim.4:10). Door wie? Door de Christus, de Redder van de wereld (Joh.4:42, 1 Joh.4:14)!
  • Want allen zondigden en hebben tekort van de heerlijkheid van God, en worden, om niet, gerechtvaardigd in Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is (Rom.3:23-24). Vergelijk Rom.5:18).