Mozes en Christus

De naam Mozes betekent: uit het water getrokken. Mozes’ ouders leefden in slavernij in Egypte en de Farao wilde de groei van het onderworpen volk Israël beperken door alle jongetjes die geboren werden te doden, door ze in de rivier te gooien (Ex.1:22). Mozes werd daarom bij zijn geboorte drie maanden verborgen door zijn ouders (Ex.2:2). Omdat zij hem niet langer verborgen konden houden, maakte Mozes’ moeder een rieten kistje, legde Mozes daarin en plaatste hem in het riet aan de oever van de rivier de Nijl (Ex.2:2). De dochter van Farao die daar ging baden, vond hem, nam hem tot zoon en noemde hem Mozes, omdat zij hem uit het water had getrokken (Ex.2:1-10).

middelaar van het oude verbond
Mozes is een belangrijke figuur geworden in de bijbel. Hij is de middelaar van het oude verbond. Het oude verbond is een voorafschaduwing van het nieuwe verbond dat later zou komen (Hebr.10:1). Mozes is dan ook een type van de Middelaar van het nieuwe verbond: Christus (Hebr.9:15, 12:24). Tot Mozes werd immers al gesproken over Hem, die komen zou en meer is dan Mozes. God voorzegde dat Hij een Profeet zou geven als Mozes (Deut.18:15 en 18).

uit het water getrokken
Als Mozes uit het water wordt getrokken, is hij daarin ook een uitbeelding van Christus. De wateren zijn een uitbeelding van de dood, want alle jongetjes die geboren werden onder Israël zouden in de rivier worden geworpen en gedood (Ex.1:22). Hoewel op een andere manier, werd ook Mozes in de rivier gegooid. Maar hij overleeft de wateren die voor de andere kinderen doodswateren blijken te zijn. Hij wordt uit de wateren getrokken, een uitbeelding van de opstanding van Christus. Zoals het ondergaan en opstaan uit het water bij de waterdoop ook een beeld van dood en opstanding is.

de Eersteling Christus
Later leidde Mozes het volk Israël uit Egypte en liet God de wateren van de Rode Zee wijken, zodat Israël daar doorheen kon gaan. Ook dit waren doodswateren, want het leger van Farao kwam om in die wateren (Ex.14:27-28). Ook Israël ging de weg van dood en opstanding door de wateren in te gaan en eruit te komen. Mozes was eens als eerste de wateren in gegaan en eruit getrokken, later volgde het hele volk. Het is een uitbeelding van de Eersteling Christus, die als eerste werd opgewekt uit de dood. Deze Eersteling is de garantie dat de dood wordt teniet gedaan en allen onvergankelijk leven zullen ontvangen! (1 Kor.15:26; 2 Tim1:10)

1 Korinthe 15
20 Maar nu: Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van degenen die ontslapen zijn.
21 Want omdat namelijk de dood er is door één mens, zo ook de opstanding van doden.
22 Want net zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.