Paulus in de school van Tyrannus

In Handelingen 19 vinden we een aantal verzen waarin schitterend wordt geïllustreerd hoe het Joodse volk het evangelie zou afwijzen en redding naar de natiën gezonden zou worden (Hand.28:28). Ook wordt hierin uitgebeeld dat Paulus degene zou zijn die als apostel van de natiën afgevaardigd zou worden (Hand.13:47, Rom.11:13).

In Hand.19:1-6 lezen we hoe een aantal discipelen heilige geest ontvangt en dit zichtbaar wordt begeleid door wonderen en tekenen die bij de komst van het Koninkrijk horen (vergelijk: Matth.4:23, Hebr.2:4). Dan lezen we in:

Handelingen 19
7 En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen.

Israël
Twaalf spreekt van Israël, het volk van twaalf stammen waaruit de Heer twaalf discipelen riep.

8 En Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op, om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods.

de synagoge
Paulus begeeft zich hier op Joods “grondgebied”, de synagoge. Net als het noemen van twaalf mannen in het voorgaande vers, is dit een verwijzing naar Israël. Paulus argumenteert met hen aangaande het Koninkrijk van God. De periode dat hij dat doet, staat voor de tijd dat het Koninkrijk aan het volk Israël verkondigd is door de Here Jezus en Zijn discipelen (Matth.10:6-7). En later na de opstanding in de periode van het boek Handelingen (Hand.3:19-21). Israël wijst deze boodschap af:

9 Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg (…)

Sommigen werden verhard en bleven ongehoorzaam. Dat wil zeggen: zij hoorden niet naar het woord dat Paulus hen bracht. Zij waren er doof voor. Ook hier weer verwijzingen naar het Joodse volk. Het zijn woorden uit Jes.6:10 en Jes.29:10 die Paulus aanhaalt in:

Romeinen 11
7 (…) en de overigen zijn verhard,
8 gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden.

Paulus keert zich van hen af:

Handelingen 19
9 Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus.

de ecclesia
Het Koninkrijk wordt van Israël weggenomen en verborgen. Paulus maakt zich los van hen in de synagoge en zondert de leerlingen af en brengt hen in de gehoorzaal (letterlijk: school) van Tyrannus.

Deze school van Tyrannus is een schitterend type van de ecclesia, de gemeente. Redding gaat naar de natiën en wordt afgenomen (in dit vers: losgemaakt) van het Joodse volk. Degenen die Paulus volgen, worden onderwezen in de school van Tyrannus.
Tyrannus betekent heer(ser). Ons woord tiran is ervan afgeleid. In onze taal heeft dit woord een negatieve betekenis, maar die negatieve associatie hoeft het Griekse woord niet per definitie te hebben.
Paulus onderwijst in de school van Tyrannus, van de Heer(ser). Deze Tyrannus is een beeld onze Heer: Christus Jezus.

Hebreeën 1
1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, spreekt Hij in het laatst der dagen tot ons in de Zoon.

God spreekt tot ons in de Zoon en Hij doet dat door de apostel Paulus, leermeester van de natiën (2 Tim.1:11). Hij doet dat buiten de gevestigde orde, buiten de synagoge, in de school van de Heer: de ecclesia (de gemeente). Daar worden wij onderwezen.

10 En dit ging twee jaar lang zo voort, zodat allen, die in Asia woonden, het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken.

Een prachtige uitbeelding van de twee keer duizend jaar (vergelijk Hos.6:2, 2 Petr.3:8) waarin God niet handelt met het Joodse volk, maar Zich een volk uit de natiën verzameld voor Zijn naam (Hand.15:14). Uit de natiën, dus geen onderscheid meer tussen Jood en Griek:

Kolossenzen 3
11 waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus.