onze eigen samenkomst (1)

De laatste tijd ben ik via verschillende kanalen gewezen op, en bevraagd over, bovenstaande term uit Hebr.10:25, die meestal wordt weergegeven met onze onderlinge bijeenkomst. Omdat ik er zelden een bevredigende uitleg over heb gehoord of gelezen, lijkt het me goed om eens wat uitgebreider op dit vers in te gaan.

diverse verklaringen
De meest voorkomende uitleg over de opmerking van de Hebreeën brief schrijver: “wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen” (NBG), is dat dit zou gaan over kerkbezoek, het bezoeken van de eredienst, enz.

samenkomst naast synagoge?
Een andere uitleg die ik ken, is dat de Hebreeën brief schrijver zich richt tot Hebreeën die geloofden dat Jezus de Messias is en hen aanspoort om de samenkomst die zij hadden naast de reguliere samenkomst in de synagoge, niet te verzuimen. Het woord dat in Hebr.10:25 vertaald is met bijeenkomst is het Griekse episunagoge (G1997) en dat is opgebouwd uit de elementen epi= boven, op en sunagogen= bijeenvergadering, samenkomst. Het zou dan voor de Hebreeën gaan om die samenkomst die stond boven de samenkomst in de synagoge.
En recent werd ik gewezen op een YouTube filmpje waarin werd betoogd dat de onderlinge bijeenkomst het ontmoeten van elkaar is, “buiten de officiële dienst” of buiten de “officiële bijbelstudie”, zoals bij de koffie en gesprekken vooraf en achteraf.

opbouw
Nu doe ik niets af van de waarheid van bepaalde aspecten in deze verschillende argumentaties. Het is goed om elkaar op te zoeken en bij elkaar te komen rondom Zijn woord. Daarbij wil ik wel zeggen dat ik meen dat kerkbezoek daarmee in het algemeen niets te maken heeft. Ons samenkomen zou zijn tot opbouw (1 Kor.14:26) en het prediken van wet en onbijbelse leringen als “hel en verdoemenis” is niet tot opbouw, maar tot afbraak.

episunagoge
Dat de episunagoge in Hebr.10:25 zou wijzen op de samenkomst van de Hebreeën naast de samenkomst in de synagoge, is gebaseerd op de woordopbouw van episunagoge, maar gaat mijns inziens voorbij aan de directe context. Ook hier: ik doe er niets aan af dat het goed was dat de Hebreeën hun medegelovigen in Jezus Christus als de Messias, opzochten buiten de synagoge. Maar wanneer we andere teksten met hetzelfde woord opzoeken, is deze uitleg lastig vol te houden. Wanneer we het werkwoord episunago (G1996) opzoeken, zien we dat dit voorkomt in: Matth.23:37 (2x), 24:31; Marc.1:33, 13:27; Luk.12:1, 13:34 en 17:37. Het is het normale woord voor bijeenvergaderen. Het werkwoord, dat veel vaker voorkomt dan het zelfstandige naamwoord dat gebruikt wordt in Hebr.10:25 heeft dus niets te maken met een opperbijeenkomst, of iets dergelijks.

officiële dienst?
En dan nog de uitleg dat het in Hebr.10:25 zou gaan om de ontmoetingen en gesprekken buiten de officiële bijeenkomst, bijbelstudie, enz. Ook hier weer, in de eerste plaats doe ik niets af aan het belang van die ontmoetingen. Dat staat voor mij niet ter discussie. Die ontmoetingen, zoals voor- en achteraf bij een bijbelstudie zijn van groot belang voor de opbouw van de gelovigen. Daar treffen we elkaar en bespreken we wat we gehoord hebben en onderzoeken met elkaar “of deze dingen alzo zijn” (Hand.17:11). Maar hoort dan de bijbelstudie niet bij deze onderlinge bijeenkomst? En wat is dan een officiële dienst of bijbelstudie? Wie bepaalt wat officieel en officieus is? En waarom?

context Hebreeën brief
Waar mijns inziens al deze verklaringen aan voorbij gaan, is dat in het gedeelte in Hebreeën 10 onderwijs wordt gegeven over de tabernakel en de betekenis van de onderdelen en rituelen in die tabernakel. De bijeenkomst of samenkomst in Hebreeën 10 is een verwijzing naar deze tabernakel. De tabernakel wordt tientallen keren genoemd: de tent der samenkomst.

vaste spijs
Als we dus willen begrijpen waar het over gaat in Hebr.10:25 moeten we kennis nemen van de symboliek van de tabernakel. En die uitleg ligt niet zomaar voor het oprapen. Die ligt niet aan de oppervlakte, maar daaronder en is dan ook met recht onder-wijzing. De Hebreeën brief schrijver noemt dat vast voedsel, of vaste spijs en moeilijk uit te leggen. Toch doet hij dat hoofdstukken lang en daarom lijkt het me goed om in de komende blogs een poging te doen het begrip onderlinge bijeenkomst toe te lichten binnen het verband van de Hebreeën brief.

Hebreeën 5
11 Over wie wij veel hebben te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat jullie traag geworden zijn in het horen.