Jona (5): gebed om opstanding uit de dood

Jona 2 beschrijft de woorden van Jona vanuit het ingewand van de vis. Het is een aaneenschakeling van citaten uit de Psalmen. Dit gebed van Jona is een gebed om opstanding uit de dood. En inderdaad, datzelfde vinden we talloze keren in de Psalmen. Daar zijn het woorden van David, maar ten diepste zijn het de woorden van de Zoon van David. Petrus verklaart dit in Handelingen 2 als hij een aantal Psalmen van David citeert en zegt dat David vooruitzag en sprak van de opstanding van Christus (Hand.2:31).

verlossing uit de dood
Zo is het ook met het gebed van Jona. Het zijn ten diepste woorden van Hem die meer is dan Jona (Matth.12:41). Hij zou sterven en bidden om verlossing. Van het kruis werd Hij niet verlost, maar zijn gebed werd wel degelijk verhoord door Zijn Vader. Drie dagen later werd Hij verlost, namelijk opgewekt uit de dood. Zie hoe deze woorden van Jona, spreken en smeken over verlossing uit de dood, en de verhoring van dat gebed.

Jona 2
2 (..) Ik riep uit mijn benauwdheid tot YAHWEH
en Hij antwoordde mij.
Uit de schoot van het graf (Hebr: sheol = dodenrijk) riep ik om hulp,
U hoorde mijn stem.
3 (…) al Uw baren en Uw golven
sloegen over mij heen.
4 En ík zei:
Verstoten ben ik van voor Uw ogen;
toch zal ik opnieuw aanschouwen
Uw heilige tempel.
5 Water omving mij, bedreigde mijn leven,
de watervloed omving mij.
Zeewier was om mijn hoofd gebonden.
6 Naar de diepste gronden van de bergen
daalde ik af in de aarde;
haar grendels sloten zich voor de aeon achter mij.
Maar uit het verderf trok U mijn leven omhoog,
YAHWEH, mijn God!
(…)
9 Maar ik, met dankzegging zal ik U offers brengen;
wat ik beloofd heb, zal ik nakomen.
Redding is van YAHWEH
10 Toen sprak YAHWEH tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.

opstanding
Geweldig zijn deze laatste twee zinnen. Wanneer Jona uitspreekt dat redding van YAHWEH is, dan wordt meteen zijn gebed verhoort en wordt hij door God opgericht en op het land gezet. Zoals Christus uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom heeft U mij verlaten, bent U ver van mijn redding…?” (Ps.22:1) en na drie dagen door God werd opgewekt uit de dood!