Jona (5): waarom was Jona ongehoorzaam?

Waarom was Jona eigenlijk ongehoorzaam? Over de reden van zijn vlucht wordt veel gespeculeerd. Zo zou hij gedacht hebben dat zijn prediking toch geen zin zou hebben. Als de prediking van de profeten aan Israël al zo weinig opleverde, dan zou een onderneming naar een ander land helemaal geen zin hebben. Of men zegt dat Jona bang was voor de Ninevieten. Of bang voor zijn reputatie, dat men hem niet zou geloven, enz. Het is vreemd dat dit soort redenen worden bedacht, want het boek van Jona geeft ons zelf ronduit de reden.

God is genadig
Als God ziet dat Ninevé zich afkeert van hun zonden, krijgt Hij berouw over dat Hij heeft aangezegd Ninevé te zullen oordelen en Hij doet het niet. Jona reageert daarop:

Jona 4
1 Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak.
2 Hij bad tot JAHWEH en zei: Och JAHWEH, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten! Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, Die berouw heeft over het kwaad.

aartsvijand
Assyrië, waar Ninevé lag, is in de bijbelse geschiedenis één van de grootste vijanden van Israël. Vele oorlogen hebben er gewoed tussen beide landen. Jona zegt dat Hij wist dat God genadig en barmhartig is, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij wist dat als Ninevé zich zou bekeren, God de stad niet zou oordelen. Zou Jona wellicht uit liefde voor zijn volk ervoor hebben gekozen om te vluchten? Als Jona niet zou prediken tegen Ninevé, zou Ninevé zich niet bekeren en geoordeeld worden door God. Dat zou het volk Israël verlost zijn van een aartsvijand.

sterven voor het volk
Was Jona bereid zijn leven te geven voor zijn volk, zoals ook de Here Jezus Christus Zijn leven gaf voor Zijn volk? Als Jona een type is van Christus, is dat een logische conclusie. Jona gaf immers ook zijn leven voor de mannen die aan boord van het schip waren. De Here Jezus Christus stierf voor Israël en de volkeren.

Jona 1
12 Daarop zei hij tegen hen: Pak mij op en werp mij in de zee; dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet, dat door mijn schuld deze grote hevige storm op jullie gekomen is.