Genesis 46:8-27 zeventig, naar het getal van de zonen van Israël

Jakob trekt met al zijn bezittingen en nakomelingen naar Jozef in Egypte. Nu volgt er een opsomming van allen die tot het huis van Jakob behoorden. Dit is zo’n gedeelte dat we waarschijnlijk makkelijk overslaan bij het lezen van de bijbel. We kunnen de betekenis van de namen duiden en het aantal personen optellen, maar dan houdt het wel op. Op deze plaats wil ik maar niet op alle namen ingaan, maar wel op het aantal, want dat is veelzeggend.

Genesis 46
8 Dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte kwamen, Jakob en zijn zonen. De eerstgeborene van Jakob: Ruben.
9 De zonen van Ruben: Hanoch, Pallu, Hezron en Charmi.
10 De zonen van Simeon: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar en Saul, de zoon van een Kanaänitische vrouw.
11 De zonen van Levi: Gerson, Kahath en Merari.
12 De zonen van Juda: Er, Onan, Sela, Perez en Zerah. Er en Onan waren echter in het land Kanaän gestorven. De zonen van Perez waren Hezron en Hamul.
13 De zonen van Issaschar: Tola, Pua, Job en Simron.
14 De zonen van Zebulon: Sered, Elon en Jahleël.
15 Dit waren de zonen van Lea, die zij Jakob gebaard heeft in Paddan-Aram, met Dina, zijn dochter. Het totale aantal zielen van zijn zonen en dochters was drieëndertig.
16 De zonen van Gad: Zifjon, Haggi, Suni, Ezbon, Eri, Arodi en Areli.
17 De zonen van Aser: Jimna, Jisva, Jisvi, Beria, en Serah, hun zuster. De zonen van Beria: Heber en Malchiël.
18 Dit waren de zonen van Zilpa. Haar had Laban aan zijn dochter Lea gegeven. Zij baarde hen bij Jakob: zestien zielen.
19 De zonen van Rachel, de vrouw van Jakob: Jozef en Benjamin.
20 In het land Egypte werden bij Jozef Manasse en Efraïm geboren, die Asnath, de dochter van Potifera, een priester uit On, hem baarde.
21 De zonen van Benjamin: Bela, Becher, Asbel, Gera, Naäman, Echi, Ros, Muppim, Huppim en Ard.
22 Dit waren de zonen van Rachel, die bij Jakob geboren zijn, bij elkaar veertien zielen.
23 De zonen van Dan: Husim.
24 De zonen van Naftali: Jahzeël, Guni, Jezer en Sillem.
25 Dit waren de zonen van Bilha. Haar had Laban aan zijn dochter Rachel gegeven. Zij baarde hen bij Jakob: bij elkaar zeven zielen.
26 Het totale aantal zielen die met Jakob naar Egypte kwamen en die van hem afstamden, afgezien van de vrouwen van de zonen van Jakob, was bij elkaar zesenzestig zielen.
27 De zonen van Jozef, die bij hem in Egypte geboren waren: twee zielen. Het totale aantal zielen die tot het huis van Jakob behoorden en die naar Egypte kwamen, was zeventig.

zeven(tig)
Het getal zeven speelt een prominente rol in deze lijst. Als we de zonen van Lea (33) en haar slavin Zilpa (16) optellen, komen we op 49 nakomelingen. Bij Rachel (14) en haar slavin Bilha (7) op 21. Het totaal bedraagt 70 nakomelingen. Allemaal getallen die een veelvoud zijn van zeven. Het is het getal dat spreekt van volheid (compleetheid) en zegen. De Schrift, het woord van God, is compleet, bestaat uit zeventig boeken en is tot ons gekomen door Israël(ieten). Anders gezegd: het huis van Jakob.

Maar dat is niet alles. In Genesis 10 wordt beschreven hoe na de zondvloed de nakomelingen van Noach worden verdeeld in zeventig volken (:32). Mozes zegt hierover:

Deuteronomium 32
8 Toen de Allerhoogste aan de natiën een lotsdeel gaf, toen Hij de zonen van de mens uit elkaar deed gaan, stelde Hij de grenzen van de volken vast naar het getal van de zonen van Israël.

zeventig volken
De volkeren zijn verdeeld in zeventig volken, omdat dit het aantal nakomelingen van Israël (Jakob) was. Aan het volk Israël werden de woorden van God toevertrouwd (Rom.3:2) en zij zouden het doorgeven aan de volken. Daar hebben zij in het verleden in gefaald, maar in de toekomst zal Israël dit alsnog doen in hun volheid (Rom.11:12).

Elim
Dit wordt schitterend geïllustreerd in Ex.15:27. Daar komt het volk Israël aan in Elim: “…en daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen”. De zeventig palmbomen als uitbeelding van de zeventig volken, worden gevoed door water, dat een beeld is van het woord van God. Dat water komt uit twaalf waterbronnen, een karakteristiek getal dat staat voor de twaalf zonen van Israël. Israël is de bron, want God heeft aan hen Zijn woord toevertrouwd. In zo’n plaatje wordt geschetst hoe via de twaalf stammen van Israël alle volkeren zullen delen in de zegeningen van het levende woord van God!