Genesis 46:28-34 Israël, een apart gezet volk

Eindelijk, na tweeëntwintig jaar, ziet Jozef zijn vader terug. Net als de bekendmaking aan zijn broers, is ook dit een emotioneel weerzien. Jakob heeft al die jaren gerouwd om Jozef, die hij kwijt was en liefhad boven al zijn andere zonen. Hoewel Jozef wist dat hij zijn familie zou terugzien, is zijn geduld wel op de proef gesteld. Hij was immers ook een mens en we kunnen ons deze emotionele ontlading dan ook goed voorstellen.

Genesis 46
28 En hij zond Juda voor zich uit naar Jozef, opdat deze hem de weg zou wijzen naar Gosen. En zij komen in het land Gosen.
29 En Jozef spant zijn strijdwagen aan en hij gaat op naar Gosen, zijn vader Israël tegemoet. En hij verschijnt aan hem, en hij valt hem om de hals, en hij huilt lange tijd aan zijn hals.
30 En Israël zegt tot Jozef: Nu kan ik sterven, nadat ik jouw gezicht gezien heb, omdat jij nog leeft.
31 En Jozef zegt tot zijn broers en tot het huis van zijn vader: Ik ga op, en ik vertel het aan Farao en ik zeg tot hem: Mijn broers en het huis van mijn vader, die in het land van Kanaän waren, zijn tot mij gekomen.
32 En de mannen zijn schaapherders, want zij werden veehouders. En zij hebben hun schapen, en hun runderen en alles wat zij hebben, meegebracht.
33 En het is wanneer Farao jullie zal roepen, en hij zegt: Wat zijn jullie werkzaamheden?
34 Dan zeggen jullie: Jouw dienaren zijn veehouders geweest van onze jeugd aan tot heden, zowel wij als onze vaders, opdat jullie in het land van Gosen mogen wonen, want elke schaapherder is voor de Egyptenaren een gruwel.

Jozef verschijnt aan Israël
Wanneer op het hoogtepunt van de grote verdrukking Israël de naam van JAHWEH zal aanroepen, zal de Heer hen tegemoet komen en aan hen verschijnen op de Olijfberg. Deze woordkeuze vinden we ook in de de beschrijving als Jozef zijn vader tegemoet gaat. Het woord voor verschijnen vinden we bijvoorbeeld ook in Ex.3:2 waar een engel van JAHWEH verschijnt aan Mozes.

apart gezet
Commentaren wijzen erop dat er in Egypte een kastensysteem gold met verschillende standen en sociale verschillen en dat schaapherders daarin onderaan de hiërarchie stonden. Vandaar dat schaapherders voor de Egyptenaren een gruwel waren (:34), zoals we eerder al zagen dat het een gruwel voor de Egyptenaren wordt genoemd om een gemeenschappelijke maaltijd te hebben met Hebreeën (Gen.43:32). Hoe dat ook zij, Jozef zorgt ervoor dat zijn familie apart gezet wordt en een eigen stuk land krijgt toegewezen. Zo zou de familie uitgroeien tot een volk en zich niet vermengen met de Egyptenaren.

universele waarheid
Dat God de Zijnen apart zet, is een waarheid die niet alleen voor Israël geldt. Ook wij worden geroepen uit de wereld. Het woord ecclesia, dat meestal vertaald wordt met gemeente, betekent letterlijk: uitgeroepen vergadering. Verzameld vanuit alle natiën (Hand.15:14), getrokken uit deze tegenwoordige boze aeon (Gal.1:4) en met Christus gezet in de hemel (Ef.2:6). Daarmee staan we ook buiten de gevestigde (godsdienstige) orde, buiten de legerplaats (Hebr.13:13). Dit principe vinden we in de Schrift dan ook op vele plaatsen geïllustreerd: David in Adullam (1 Sam.22:1-2), Paulus in de school van Tyrannus (Hand.19:9), Paulus in gevangenschap in zijn eigen huis (Hand.28:30-31), enz.

een koninkrijk van priesters
En zo zal God ook handelen met Zijn volk Israël, want zij is een heilig, dat is, een apart gezet volk. In de toekomst zullen zij door de Heer verzameld worden in het land en een koninkrijk van priesters zijn (Ex.19:6). Dan is Hij hun Koning, heersend temidden van een volstrekt vijandige wereld (Ps.110:2) en zal een geselecteerd aantal Israëlieten het evangelie van het Koninkrijk verkondigen in heel de wereld (Matth.24:14). Dan zal de Messias vanuit het land de hele wereld, alle volkeren, gaan onderwerpen, zodat uiteindelijk alles aan Hem ondergeschikt is. In het volgende hoofdstuk van de geschiedenis van Jozef wordt dit dan ook uitgebeeld, als Jozef het gehele land maakt tot zijn eigendom.