Satan (10): het einde van satan (slot)

Het is alweer een paar maanden geleden dat ik in oude edities van een bijbelmagazine een serie artikelen las over satan. In deze artikelen werd de standaardleer, zoals verbreid is en verkondigd wordt in het christendom, naar voren gebracht. Dat bracht me op het idee om zelf eens in een aantal blogs voor het voetlicht te brengen hoe ik die dingen uit de Schrift versta. Dat heb ik de laatste weken gedaan en met deze blog wil ik het onderwerp voor nu afsluiten. Rest mij nog het einde van satan te bespreken.

laatste vermelding
De laatste keer dat we de duivel vermeld vinden, is in:

Openbaring 20
10 en de duivel die hen doet dwalen, werd geworpen in het meer van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gekweld worden, tot in de aeonen van de aeonen.

Waar het meer van vuur voor mensen een tweede dood betekent (20:14), worden de wezens die hier genoemd worden in dit meer van vuur niet gedood, maar gekweld, of gepijnigd. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, is basanizo en dat houdt verband met een toetssteen. Overigens is het begrip folteren ook van dit woord afgeleid. Folteren is in onze taal en hoe het toegepast wordt natuurlijk een uiterst negatief begrip, maar het is in de basis bedoeld om de waarheid uit iemand los te krijgen. Toegepast op satan: ook hij zal de waarheid erkennen dat Jezus Christus Heer is (Fil.2:10-11).

toetssteen
Het gesteente basaniet dat verband houdt met het Griekse basanizo, wordt gebruikt om edelmetalen te beproeven op hun echtheid en zuiverheid. Satan zal in de poel van vuur beproefd worden en over een toetssteen worden gehaald. Hoe lang? Zolang dat nodig is en het moment gekomen is dat hij gezuiverd is en niet meer vijandig staat tegenover zijn Schepper. Satan betekent tegenstander en zal in de toekomst geen tegenstander meer zijn, zijn functie is tijdelijk. Zijn rol van tegenstander en door-elkaar-werper zal zijn uitgespeeld. Jezus zei dan ook al tegen hem, na de verzoekingen in de woestijn:

Mattheus 4
10 Dán zegt Jezus tegen hem: Ga heen, Satan! Want het is geschreven: de Heer, jouw God, zul jij aanbidden, en Hem alleen zul jij dienen.

voorzegging
Jezus zei tegen de satan: “jij zal de Heer, jouw God aanbidden en jij zal alleen Hem dienen”.  Het staat in de toekomende tijd, als een voorzegging. Op dat moment stond satan dat niet aan. Hij was Gods tegenstander en kon dat niet aanhoren en daarom vertrok hij. Jezus boog zijn knieën niet voor satan, maar satan zal wel de knieën buigen voor Jezus:

Filippenzen 2
10 opdat in de naam van Jezus alle knie zich zou buigen van de hemelsen en van de aardsen en van de onder-aardsen,
11 en alle tong zou belijden, dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God, de Vader.

elke knie
Alle knie gaat buigen, van aardsen en van hemelsen, ook van geestelijke wezens zoals satan, die zich nu nog in de hemel bevinden (Opb.12:8) en ook satan zal belijden, dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God, de Vader. Ook in 1 Korinthe 15 wordt over dit moment gesproken. Daar wordt het moment geschetst wanneer alle machten onderworpen zullen zijn:

1 Korinthe 15
25 Want Hij moet heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft geplaatst.
(…)
28 En wanneer alles aan Hem onderschikt zal worden, dán zal ook de Zoon zèlf onderschikt worden aan Hem, die alles aan Hem onderschikt, opdat God zal zijn: alles in allen.

veranderen
In het heelal zal geen vijandig schepsel meer zijn. Let op, dat bewerkt God niet door zijn vijanden te doden, want ook de dood zal worden teniet gedaan en elk schepsel dat God gecreëerd heeft, zal leven (1 Kor.15:22,26; 2 Tim.1:10). God doodt zijn vijanden niet definitief, hij verandert ze en maakt met al Zijn creaturen vrede door het het bloed van het kruis:

Kolossenzen 1
20 en door Hem alles – hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemelen is – tot Hem te verzoenen, wanneer Hij door Hem vrede maakt door het bloed van zijn kruis.