Gods vermogen

Het Grieks waarin het nieuwe testament geschreven is, kent een aantal woorden die in de diverse bijbelvertalingen vertaald worden met kracht, macht, vermogen, sterkte, enz. Eén van die woorden is dunamis (G1411) en het daarvan afgeleide werkwoord dunamai (G1410). We herkennen in dit woord nog woorden uit het Nederlands, zoals: dynamo, dynamisch, dynamiek. Stuk voor stuk hebben deze begrippen te maken met kracht en energie. Een ander woord dat wij nog kennen en dat van dunamis is afgeleid is dynamiet, een explosief met buitengewone kracht.

kracht van God
Wanneer het Griekse woord dunamis in de Schrift gebruikt wordt met betrekking tot een persoon, betekent het dat iemand het vermogen, of de kracht in zich heeft om iets te doen. We vinden dan ook veel uitspraken in de Schrift waar gesproken wordt over de dunamis van God en wat het teweegbrengt. Een aantal hiervan vindt u hieronder:

Romeinen 1
16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft (…)

1 Korinthe 1
24 (…) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.

1 Korinthe 6
14 God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht.

Efeze 1
19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht,
20 die Hij heeft gewerkt in Christus, door Hem uit de doden op te wekken.

Efeze 3
20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.

Filippenzen 3
21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.

Dit vermogen van God kunnen wij niet overschatten. Het komt tot ons in Zijn woord, in Zijn Zoon, door het evangelie. Het is de kracht die nu al in ons werkt volgens Ef.1-19-20 en die is overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht. We vinden in deze Schriftplaats maar liefst vier woorden die spreken van Gods kracht.

Elke lering, elke theologie, die tekort doet aan Gods vermogen, is brandhout en zal geen standhouden. Het evangelie is dynamiet dat al het menselijk redeneren en on-vermogen zal wegblazen. Het goede bericht is Gods vermogen waarmee Hij niet alleen alles kan onderwerpen (Fil.3:21), maar Hij zal dit ook doen!

1 Korinthe 15
28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.