de heerlijkheid des Heeren

In het oude testament verscheen God op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een engel des Heeren, letterlijk: een boodschapper van JAHWEH (Gen.22:11; Ex.3:2). Een andere belangrijke manifestatie van God, zien we als God verschijnt in een wolk, deze verschijning wordt de heerlijkheid van JAHWEH genoemd. Bijvoorbeeld in de tabernakel (Ex.40:34) en later in de tempel (1 Kon.8:11). De term komt tientallen keren voor door heel de Hebreeuwse geschriften, ook in de Psalmen (104:31) en de profeten (Jes.40:5).

voor-beelden
Natuurlijk zijn ook dit letterlijk voor-beelden van de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen: het zijn beelden die van tevoren spraken van Hem, die komen zou en de vervulling is van deze voorafschaduwingen. Het spreekt van Hem in wie heel de volheid van de Godheid woont (Kol.2:9). Hij is het definitieve en volmaakte beeld van de onzichtbare God (Kol.1:15).

Israël aan de kant gezet
In Ezechiël 11 moet Ezechiël tot Israël profeteren dat zij uit hun land zouden worden gezet (11:7,9) en worden verstrooid onder de natiën (11:16). Later in het hoofdstuk wordt op demonstratieve wijze uitgebeeld dat Israël door God terzijde wordt gesteld.

Ezechiël 11
23 En de heerlijkheid van JAHWEH gaat op vanuit het midden van de stad en het staat boven de berg die ten oosten van de stad is.

een verborgen Koninkrijk
De heerlijkheid van JAHWEH verdwijnt uit het midden van de stad Jeruzalem (11:15) en zet zich buiten Jeruzalem boven de Olijfberg. De Olijfberg (een hoge plaats) is een uitbeelding van het (verborgen) Koninkrijk, dat zich niet bevindt in Jeruzalem, maar daar buiten. Het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde (Kol.1:13) bevindt zich niet in Jeruzalem, maar Christus is onder de natiën (Kol.1:27). De Olijfberg is dan ook de berg waarvandaan de Heer naar de hemel voer (Hand.1:9,12) en dezelfde plek als waar Hij zal terugkomen om Zijn Koninkrijk te openbaren (Zach.14:4). In de tussentijd staat Israël terzijde en is Hij verborgen in de hemel. Dat wordt uitgebeeld in Ez.11:23.

herstel
Maar ook het toekomstige herstel van Israël wordt in Ezechiël 11 voorzegd. Zij zouden weer verzameld worden uit de volken waarheen God ze verstrooid heeft en wonen in het land Israël en weer Gods volk zijn (11:17-20).

Ezechiël 11
24 En de geest hief mij op en brengt mij naar Chaldea, naar de ballingen, in een verschijning, door de geest van God. En de verschijning, die ik had gezien, gaat van mij op,
25 en ik spreek tot de ballingen alle woorden van JAHWEH, die Hij mij doet zien.

Ezechiël is een type van Christus en in de toekomst als deze tussentijd voorbij is, zal Hij Zijn volk verzamelen uit alle natiën en hen brengen in het land. Zijn roepstem zal uitgaan tot de ballingen en Hij zal zijn volk weer bijeenbrengen!