Richteren 16:26-30 Simsons grootste overwinning

We komen nu aan het einde van de geschiedenis van Simson, bij het hoogtepunt waar Simson nog één keer zijn kracht van God terugkrijgt. De Filistijnen zijn allemaal bij elkaar gekomen in de tempel van hun god om hem te bespotten en hun vermeende overwinning te vieren. Maar zij wisten niet dat Simson uiterste vernedering hier, de aanloop was naar zijn grootste overwinning (vergelijk: 1 Kor.2:8). Simson zou zijn God, dé God, aanroepen en deze machten te kijk zetten en over hen triomferen (Kol.2:15).

Richteren 16
26 En Simson zei tot de knaap die zijn hand vasthoudt: Laat mij, en doe mij de pilaren voelen waarop het huis is gevestigd, zodat ik daartegen kan leunen.
27 En het huis was vol met mannen en met vrouwen, en daar waren alle stadsvorsten van de Filistijnen, en op het dak ongeveer drieduizend mannen en vrouwen, die zagen op het vermaak met Simson.
28 En Simson riep tot JAHWEH en hij zei: Mijn Heer JAHWEH, gedenk mij alstublieft, en versterk mij alstublieft, ja deze ene keer God! Dan zal ik mijzelf wreken met een wraak op de Filistijnen voor mijn twee ogen.
29 En Simson omvatte de twee pilaren in het midden, waarop het huis was gevestigd en waarop het werd ondersteund, één rechts van hem en één links van hem.
30 En Simson zei: Mijn ziel zal sterven met de Filistijnen. En hij strekte zich uit met kracht en het huis viel op de stadsvorsten en op al het volk dat er in was. En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had.

3000
Eerder wees ik al op de opmerkelijke overeenkomsten in de voorkomende getallen in de geschiedenissen van Simson. Ook hier wordt weer gesproken over ongeveer drieduizend mannen en vrouwen die aanwezig zijn bij deze gebeurtenis. Zij sterven met Simson. Ook bij de komst van de wet, het oude verbond, stierven er drieduizend (Ex.32:27). Zo kwam ook Christus onder de wet en stierf, om degenen die onder de wet zijn te verlossen (Gal.4:4-5) en hen het leven (>geest) te geven. Op de Pinksterdag in Handelingen 2 worden er dan ook drieduizend genoemd die leven ontvangen (:41).

twee pilaren
De twee pilaren in het huis van Dagon lijken me verwijzingen naar zonde en dood. De Heer Jezus Christus, waar Simson een uitbeelding van is, stierf voor onze zonden (1 Kor.15:3) en doordat Hij opstond uit de doden, overwon Hij de dood en dat is de garantie dat de dood zal worden teniet gedaan (1 Kor.15:26).

Boaz en Jachin
Het staat ook hier weer zo nadrukkelijk, dat het twee pilaren zijn. En als wij dat zouden missen, dan staat er nog eens achter: één rechts van hem en één links van hem. Dat bepaalt ons ook bij de pilaren in een ander huis, de tempel van Salomo. In de geschiedenis van Simson gaat het om het huis van Dagon, als uitbeelding van de oude schepping, die geregeerd wordt door de god van deze aeon. Maar ‘dit huis’ zal plaatsmaken voor een nieuw huis: een nieuwe schepping, waarin gerechtigheid woont (2 Petr.3:13).

In de tempel van Salomo, die daar een uitbeelding van is, bevonden zich twee pilaren (>zuilen). De naam van de linkerpilaar was Boaz en de rechterpilaar heette Jachin (1 Kon.7:21). Links spreekt van vernedering en rechts van verhoging en de beide pilaren spreken van de vernedering en verhoging van Christus.

indien één voor allen stierf, stierven allen
Toen de Heer stierf, versloeg Hij de tegenstander met zijn eigen wapen: de dood. Hij werd mens, opdat Hij door de dood heen, hem die de macht van de dood had, de Duivel, teniet zou doen (Hebr.2:14). Satan werd in eigen huis verslagen, zoals Simson hier zijn grootste triomf behaalde door met zijn vijanden te sterven.

2 Korinthe 5
14 Want de liefde van Christus dringt ons, wanneer wij dít oordelen, dat indien één voor allen stierf, allen dus stierven.
15 En Hij stierf voor allen, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen is gestorven en opgewekt werd.