Richteren 16:31 …en hij richtte Israël, twintig jaren (slot)

En zo komt er een einde aan de geschiedenissen van Simson. Een aantal geweldige verhalen over een man, die van God ongekende kracht had ontvangen. Maar meer nog: het zijn schitterende plaatjes van de ware sterke Held, Christus Jezus, die de dood overwon en elke vijand zal onderschikken!

Richteren 16
31 En zijn broeders daalden af en heel het huis van zijn vader, en zij hieven hem op en zij brachten hem op. En zij begroeven hem tussen Zorah en tussen Esthaol, in het graf van Manoach, zijn vader. En hij richtte Israël, twintig jaren.

start en finish
Voor de tweede keer vinden we hier de plaatsaanduiding tussen Zorah en Esthaol (13:25). De geschiedenis eindigt waar deze ook begonnen is. Menselijkerwijs gesproken is er niets veranderd. Is dat ook niet hoe men kijkt naar Jezus van Nazareth, als men al gelooft dat Hij echt heeft geleefd? Men ziet Hem als iemand die kwam als een veelbelovend man, die idealen had en uitspraken gedaan heeft waar we wel ‘iets’ van kunnen leren. Maar van Zijn ambities zou weinig terechtgekomen zijn. Hij stierf aan een kruis.

En zo lijkt het ook met Simson het geval te zijn. We hebben een paar mooie verhalen, maar wat is Israël ermee opgeschoten? Er zijn wat Filistijnen gedood, maar later blijkt Israël nog steeds last te hebben van deze aartsvijand.

Simson is een type van Jezus van Nazareth, die een begin zou maken met de verlossing van Israël (Richt.13:5). Voor de wereld is Hij dood (R.I.P. = rust in vrede), maar wij kennen de opgewekte Christus. Manoach betekent: rust, vrede en dat is ook de positie van Christus nú. Hij is in rust, gezeten aan de rechterhand (Ef.1:20) van Zijn Vader, die op vele plaatsen wordt genoemd de God van de vrede (o.a. Rom.15:33; Fil.4:9).

twintig jaren
De termijn die Simson optrad als richter, was twintig jaar. Deze periode is een verwijzing naar de 2000 jaar (>twintig eeuwen) waarin wij leven en waarin Christus verborgen is. Hij heeft een begin gemaakt met de verlossing van Israël, maar Zijn Koninkrijk is nog niet geopenbaard. Dat zou nog twee dagen van duizend jaar op zich laten wachten (2 Petr.3:8), tot het aanbreken van de derde dag (Hos.6:1-2)!

onder de natiën
Israël zou eerst 2000 jaar onder de natiën verblijven, zoals Jakob (>Israël) twintig jaar bij zijn oom Laban verbleef in het buitenland (Gen.31:38). Het is ook een periode van twintig jaar waarin Israël verdrukt werd en de richteres Deborah optrad, die woonde op het gebergte van Efraïm (Richt.4:3-4). Daarná werd Israël verlost (Richt.5:31). Zo spreekt ook de periode van twintig jaar in de geschiedenis van Simson van de periode van 2000 jaar die zou verstrijken tussen het begin van Israëls verlossing en de definitieve vestiging en openbaring van het Koninkrijk van de Messias.