deze dag is een dag van goed nieuws!

In 2 Koningen 6:24-7:20 lezen we een geschiedenis waarin de stad Samaria wordt belegerd door de legers van de koning van Aram. Door de belegering ontstaat in de stad grote hongersnood (6:25). Ook Elisa, die een beeld is van Christus, is in de stad, maar hij blijft verborgen. De deur van het huis waarin hij zich bevindt blijft dicht en degenen die buiten zijn, horen hem slechts. Een typologische uitbeelding van onze tijd, waarin Christus verborgen is, maar wel spreekt.

vier melaatse mannen
Buiten de stad echter bevinden zich ook vier melaatse mannen (7:3). Melaatsheid is in de bijbel een beeld van zonde. Deze vier mannen zijn een beeld van zondaren die weliswaar in deze wereld zijn: de vier hoeken van de aarde (Opb.7:1, 20:8), maar niet als gevangenen. Zij zijn buiten de muren van de stad, buiten de legerplaats en zijn vrij (Hebr.13:13).

De vier melaatse mannen besluiten naar de legerplaats van Aram te gaan, want de stad ingaan heeft geen zin, daar zullen ze hoe dan ook sterven ((7:4). Eenmaal aangekomen in het legerkamp blijkt daar echter niemand meer te zijn (7:5). God had het leger van Aram het geluid laten horen van een grote strijdmacht en zij waren hals over kop gevlucht, alles achterlatend (7:6-7).

dag van goed nieuws
Deze melaatse mannen, verstoten door hun stadsgenoten, doen zich tegoed aan het eten en drinken in het legerkamp. Ook vinden ze er zilver, goud en kleding (7:8). Dit zijn uitbeeldingen van onvergankelijke zaken en heerlijkheid. De mannen zijn een type van de eerstelingen, die als eerste delen in de overwinning (Rom.8:23,37). Maar dan bedenken ze dat men in de stad geen kennis heeft van deze overwinning en nog steeds leeft in honger en gevangenschap. Dan lees je:

2 Koningen 7
9 Toen zeiden zij tegen elkaar: Wij doen niet recht. Deze dag is een dag van goed nieuws en wij zwijgen erover (…) Nu dan, kom, laten wij dit in het huis van de koning gaan vertellen.

Vervolgens keren de vier melaatse mannen terug naar de stad en brengen het goede nieuws. God heeft de stad verlost van de vijand en er is genoeg te eten en te drinken voor iedereen.

betekenis
Deze door de vijand omsingelde stad is een beeld van deze wereld. Daarin is geen voedsel dat ons werkelijk leven geeft, onvergankelijk leven. De stad is gevangen. Of dit nu een uitbeelding is van de wet, van zonde of van dood, dit zijn allemaal zaken die de mens volgens de Schrift gevangen houden. Maar er zijn er die zich niet bevinden in die stad. Verstoten (dood) voor de wereld (Gal.6:14), maar zij delen in de overwinning, die God heeft gegeven. Een beeld van ons, gelovigen. In Hem zijn wij immers meer dan overwinnaars (Rom.8:37). Zonder dat wij hoeven te strijden geeft Hij ons leven en overvloed, eten en drinken. Maar ook zilver en goud, een uitbeelding van geestelijke zegeningen (1 Kor.3:12) en nieuwe kleding: de nieuwe mens (Kol.3:10). Deze dingen worden dan ook door de vier mannen verborgen (7:8). Zoals onze zegeningen samen met Christus verborgen zijn in God (Kol.3:3).

zwijgen?
Zouden wij, die deel hebben aan deze zegeningen, dat slechts voor ons zelf houden? Nee, natuurlijk niet, dan doen wij niet recht. Dat wil zeggen: dat is niet juist. Over goed nieuws zou je immers niet zwijgen.

Tot die conclusie kwamen deze vier mannen. Ook in het verhaal in 2 Koningen 6-7 is men wantrouwig ten opzichte van dit goede bericht, maar uiteindelijk loopt het goed af. Het evangelie is een goed bericht, dat spreekt over een goede afloop, maar toch is men er niet altijd blij mee als we het vertellen. Maar ja, dat zou ons er niet van weerhouden het toch te vertellen, want zwijgen is niet recht.

1 Timotheüs 4
10 Want hiertoe zwoegen wij en worden wij gesmaad, omdat wij hebben gehoopt op de levende God, Die Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen.
11 Beveel deze dingen en onderwijs ze.