vergelden

Het is opmerkelijk hoe woorden en uitdrukkingen in onze taal hetzelfde kunnen betekenen, maar toch een totaal verschillende gevoelswaarde hebben. Als we spreken over vergelden of vergelding, dan heeft dit vaak een negatieve bijklank. Dit terwijl het woord op zichzelf neutraal is. Vergoeden heeft een positieve ondertoon. Belonen en betalen ook, maar betaald zetten juist weer niet.

een ieder vergelden naar zijn werk
In de Schrift wordt gesproken van kwaad dat vergolden wordt (Gen.50:15; Spr.20:22) en het vergelden van ongerechtigheid en zonde (Jer.16:18). Maar ook van het goede dat vergolden wordt  (Spr.25:22) en dat het Gods goedheid is dat Hij een ieder zal vergelden naar zijn werk (Spr.25:22). Goed en kwaad zal vergelding ontvangen (Rom.2:6-8). Het goede wordt beloond (1 Kor.3:14), wat krom is, zal worden rechtgezet.

betalen=vrede maken
Het woord dat in het oude testament vertaald wordt met vergelden of betalen is het Hebreeuwse shalam (H7999). Het komt bijvoorbeeld voor in: Deut.7:10; Ps.62:12 en Jes.59:18 en is direct verwant aan het woord shalom (H7965), dat vrede betekent. Is dat niet mooi? Christus betaalde de prijs door Zichzelf te geven tot een losprijs voor allen (1 Tim.2:4) en zo maakt Hij vrede door het bloed van Zijn kruis (Kol.1:20). En ook wanneer God een ieder zal vergelden naar zijn werken, doet Hij dit dan ook door vrede te maken. God zet alles recht wat krom is en veranderd Zijn vijanden in mensen die hem liefhebben. Zo overwint God het kwade in het goede (Rom.12:21).