de levende God

God wordt in de bijbel enkele tientallen keren aangeduid als de levende God. God is de levende God, omdat Hij de oorsprong is van alle leven. God blies de adem van leven in Adam en zo werd de mens een levende ziel (Gen.2:7). God leeft en door Zijn spreken ontstaat leven.

Als Paulus in zijn dagen wordt geconfronteerd met godsdienstige mensen die afgoden dienen die door hun eigen handen gemaakt zijn, benadrukt hij dan ook dat dé God die hij hen verkondigt alles gemaakt heeft, dat de schepping het werk is van Zijn handen en Hij geen God is die door mensen “tot leven” is gebracht, maar dat Hijzelf aan allen leven geeft.

Handelingen 17
24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt,
25 en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.

bestemming
Maar God is niet alleen de oorsprong van alle leven. Hij is ook het doel, de bestemming, van alle leven. Hij is de levende God, omdat Hij de dood teniet zal doen (1 Kor.15:26) en Hij alles en allen in deze schepping levend zal maken.

1 Timotheüs 6
13 Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt (…)

1 Korinthe 15
22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

beveel en leer dit!
Sommigen zeggen dat je voorzichtig moet zijn met het vertellen van deze boodschap tegen mensen, en dan met name aan religieuze mensen. Voor velen is het aanstootgevend en een ergernis. Maar de apostel Paulus tapt uit een heel ander vaatje en wanneer Hij spreekt van de levende God en het evangelie dat hij bracht en waarvoor hij gesmaad werd.

1 Timotheüs 4
10 Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, Die een Redder is van alle mensen, maar vooral van gelovigen.
11 Beveel deze dingen, en leer ze.

De levende God laat niet met Zich spotten (Hebr.3:12, 10:31). Wij zouden niets aan Zijn woord toedoen of afdoen. Daarom zegt Paulus dan ook: beveel deze dingen en leer ze! Dat wil zeggen: onderwijs ze. Immers: hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt (Rom.10:14)?