de wegrukking: de completering van Hem

Eerder zagen we hoe door Paulus in 1 Korinthe 12 kortweg gesproken wordt over de Christus, wanneer hij wijst op Christus Jezus én Zijn lichaam. Zij horen bij elkaar en zijn één. Daarom is de situatie zoals die nu is, met ons Hoofd in de hemel en wij op aarde, geen blijvende. In Efeze 1 zegt Paulus zelfs dat het Hoofd incompleet is zonder het lichaam. Ook spreekt dit gedeelte over de ongekend hoge positie van de ecclesia.

roeping
Paulus dankt God in dit hoofdstuk voor zijn lezers en bidt ook voor hen (1:16). Hij bidt voor een geest van wijsheid en onthulling (1:17). De alles overtreffende zegeningen die hij uiteenzet in Efeze 1:3-14 en de positie die ons toevalt, is nu namelijk verborgen (1:9). Er zijn verlichte ogen voor nodig om die te verstaan (:18).

Het is bijzonder dat Paulus, wanneer hij bidt om verlichte ogen, onze ogen niet op onszelf richt, maar bidt om zicht op Zijn roeping en de rijkdom van de heerlijkheid van Zijn lotbezit. Dat wat aan Hem gegeven is, is namelijk ook ons deel (1:18).

En hoewel dat onze blik richt op de toekomst, is het de overtreffende grootte van Zijn kracht die nú al werkt in ons die geloven, (1:19). Over die kracht spreekt hij dan vervolgens:

Efeze 1
20 Die Hij heeft ingewerkt in de Christus, als Hij Hem opwekt uit de doden, en Hem zet aan zijn rechter[hand] in de hemelen…

De kracht waarmee God Christus heeft opgewekt uit de doden en Hem heeft gezet aan Zijn rechterhand, werkt nu al in ons, die geloven!

21 ver boven alle overheid en autoriteit en macht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze aeon, maar ook in de toekomende.

over-boven
Christus is gesteld boven elke macht en autoriteit die wij ook maar kennen of die genoemd zou kunnen worden. Het woord huperanō, dat is vertaald met ver boven, is een overtreffende trap van boven (letterlijk: over-boven). Nu is Hij al in die positie gesteld, maar eist Hij die positie nog niet op (Ps.2:8). Deze positie heeft Hij niet alleen nu al, maar zal Hij ook in de toekomende aeon(en) hebben.

22 En Hij onderschikt alles onder Zijn voeten en Hij geeft Hem als Hoofd over alles aan de ecclesia, 23 die zijn lichaam is…

onder Zijn voeten
Ziet u wat hier staat? De positie die Christus nu heeft en ook in de toekomst zal vervullen, deelt Hij met de ecclesia, die Zijn lichaam is. De ecclesia die Hij zich nu verzamelt, heeft de hoogste positie die maar denkbaar is, namelijk gelijk aan die van Hem! Als dan ook alles onderschikt wordt onder Zijn voeten, zijn wij die voeten (en andere leden van het lichaam).

 22 … de compleet-making van Hem, die alles in allen compleet maakt.

completering
De ecclesia, die Zijn lichaam is, is de completering van Hem. Hij is zonder ons, zonder Zijn ecclesia niet compleet, staat hier. Er staat niet dat wij niet compleet zijn zonder Hem. Dat is óók zo en dat is ook logisch, want zonder Hem zijn wij niets. Maar Hij is ook niet compleet zonder de ecclesia. Daarom worden wij weggerukt. Want wanneer Hij de positie die God Hem gegeven heeft daadwerkelijk gaat opvragen, zal Hij zich niet meer verbergen, maar openbaren en dat zal zijn met Zijn lichaam. En zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn (1 Thess.4:17).

de vreugde die voor Hem lag
Wij zien natuurlijk uit naar het moment van de wegrukking, de verlossing van ons lichaam (Rom.8:23). Maar ook van de Heer wordt gezegd dat Hij met het oog op de vreugde, die voor Hem lag, het kruis heeft verduurd en de schande ervan veracht, en is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van God (Hebr.12:3).

Die vreugde die voor Hem lag was natuurlijk dat God Hem uit de doden zou opwekken, maar óók de geweldige positie die Hij zou ontvangen. Hij zou gesteld worden over de hele schepping, hemelen en aarde, en die brengen tot God de Vader (1 Kor.15:25-28).

Als we dit overwegen, kunnen we ons voorstellen hoe Hij ook, net als wij, uitziet naar de wegrukking!