de sleutel voor het begrijpen van Gods plan

In de Griekse grondtekst van het nieuwe testament van de bijbel wordt 193 keer het woord aion (G165), of het bijvoeglijk naamwoord hiervan aionion, (G166) gebruikt.
Een aion is een tijdperk, en zo wordt het dan ook soms vertaald in de gangbare vertalingen, zoals de Statenvertaling en de NBG vertaling. Bijvoorbeeld in Matth.12:32, Luk.20:35, Hebr.6:5, enz.

eeuw, eeuwigheid of wereld?
Maar vaak wordt het woord vertaald met eeuwigheid en dat is een volstrekt tegenovergesteld begrip! Een eeuw is een tijdsperiode met een begin en einde, een eeuwigheid is zonder begin en zonder einde.
Ook worden er nog andere vertaalwoorden voor het woord aion gekozen, zoals wereld (Matth.24:3; 28:20) en loop (zie Ef.2:2 NBG vertaling).

Het gevolg is dat degene die nietsvermoedend een bijbelvertaling leest, opgezadeld wordt met de willekeur en interpretatie van de vertalers, want wat er achter deze vertaalwoorden als: eeuwigheid, wereld, loop, enz. schuil gaat, ziet niemand meer.

woorden hebben een bedoeling
Degene die ervan uit gaat dat het Woord van God levend en krachtig is (Hebr.4:12) zoals Hij het ons doorgeeft en die verder wil zoeken dan wat het mensenwerk van de vertalers ons wil doen geloven, zoekt onder de oppervlakte. Dan weet je dat God met elk woord en met elke uitdrukking in de Schrift een bedoeling heeft. Gods Woord is volmaakt, gezuiverd en daarom is het belangrijk om zo dicht mogelijk bij dát Woord te komen:

Psalm 12 (SW)
6 De woorden van JAHWEH zijn reine woorden, zilver dat gezuiverd is in een smeltkroes op het land, zeven malen gezuiverd.

De bijbel leert dat God een voornemen (> plan) heeft met deze aionen en dat Hij Degene is die de aionen gemaakt heeft:

Efeze 3 (SW)
11 naar het doel van de aionen dat Hij maakt in Christus Jezus, onze Heer.

Hebreeën 1 (SW)
2 (…) door Wie ook Hij de aionen maakt.

vertalingen tegen het licht gehouden
Hieronder een aantal voorbeelden van hoe het woord aion in onze bijbelvertalingen vertaald is, met in cursieve letters erachter hoe het in de grondtekst staat. Teksten zijn uit de Statenvertaling:

Mattheüs 12
32 (…) maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende (noch in deze aion, nog in de toekomende).

Mattheüs 13
22 (…) en de zorgvuldigheid dezer wereld (van deze aion)
39 (…) en de oogst is de voleinding der wereld (voleinding van de aion)
40 (…) alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld (voleinding van deze aion)

Maar in hetzelfde hoofdstuk:

49 Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen… (voleinding van de aion)

Het woord dat in Mattheüs 13 in de verzen 22, 39 en 40 vertaald is met wereld, is een paar verzen verder opeens vertaald met eeuwen. Een heel ander woord en ook nog eens in het meervoud, terwijl er geen meervoud staat.

Lukas 1
70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn (begin van de aion).

1 Korinthe 10
11 (…) op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn (einden van de aionen)

Aionen hebben dus een begin en een einde, volgens deze Schriftplaatsen. Hier kon men dan natuurlijk ook niet vertalen met werelden of eeuwigheden. Van beiden bestaat geen meervoud en een eeuwigheid kent ook geen begin en einde…..

Openbaring 1
6 (…) Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid (tot in de aionen van de aionen)

Let op hoe hier van twee keer het woord aionen, één keer het woord eeuwigheid wordt gemaakt, van twee keer meervoud wordt één keer enkelvoud gemaakt en het woord alle staat niet in de grondtekst en is toegevoegd.
Deze uitdrukking tot in de aionen van de aionen is een belangrijk begrip in Openbaring en komt maar liefst 14 keer voor. De aionen van de aionen zijn de meest belangrijke, de meest heerlijke aionen (tijdperken) die nog moeten komen.
Maak van deze tijdperken in alle eeuwigheid en er ontstaat een hopeloze situatie voor het merendeel van Gods schepping.

Openbaring 20
10 (…) en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid (tot in de aionen van de aionen).

door elkaar gegooid
Wie gooit de dingen zo door elkaar? Duivel is de vertaling van het Griekse diabolos. Dat betekent letterlijk doorheen-werper. Hij gooit alles door elkaar en dat is hem met het begrip aion ook erg goed gelukt. Zijn Hebreeuwse aanduiding is Satan (= tegenstander).

Satan is de god van deze eeuw volgens 2 Korinthe 4:4. Ook daar wordt het woord aion gebruikt. Nu opeens vertaald met eeuw, want men kan hem natuurlijk niet duiden als god van de eeuwigheid. Als men eerlijk en consequent had vertaald, had men het echter wel zo weergegeven.

Er staat dus nogal wat op het spel met de vertaling van dit begrip. Ik durf te zeggen dat het juist verstaan van dit begrip de sleutel is tot het begrijpen van de hele Schrift en van Gods plan met Zijn schepping.

Pak die sleutel tot het doolhof waarmee de vertalers ons opgezadeld hebben en ga lezen wat er staat. Er zal een wereld voor je open gaan!