all inclusive!

Godsdienst is altijd exclusief. Het sluit (anderen) buiten. Daarnaast is het hypocriet, men zegt het één, maar bedoelt iets anders. Men spreekt in de religieuze wereld over een God van liefde en met dezelfde mond belijdt men dat een ieder die niet gelooft, door diezelfde God bestemd is om voor altijd te worden gefolterd en te branden in de hel. Hiermee maakt men God tot een demonische sadist, zoals die zelfs onder de mensen nooit bestaan heeft.

allen ingesloten
God is niet exclusief, Hij sluit niemand buiten. Het evangelie is inclusief, all inclusiveallen worden ingesloten. Dat is wat liefde doet. De liefde zoekt zichzelf niet (1 Kor.13:5). De liefde zoekt de ander en is gericht op eenheid. Het verlorene wordt altijd opgezocht en God zoekt totdat Hij vindt (Luk.15:4, 8, 24, 32). Gods liefde is onvoorwaardelijk!

Redding is all inclusive:

1 Timotheüs 4
10 want hiervoor zwoegen wij en worden wij gesmaad, dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen.

Titus 2
11 Want de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen.

Johannes 4
42 … en wij weten, dat Hij waarlijk de Redder van de wereld is, de Christus.

Verzoening is all inclusive:

Kolossenzen 1
20 en door Hem alles (> letterlijk: het al) te verzoenen, tot Hem, hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemelen is, vrede makend door het bloed van Zijn kruis.

Rechtvaardiging is all inclusive:

Romeinen 5
18 Dus dan, zoals het door één misstap tot alle mensen tot veroordeling is, zó is het ook door één rechtvaardige daad tot alle mensen tot rechtvaardiging van leven.

Levendmaking is all inclusive:

1 Korinthe 15
22 Want net zoals in Adam allen sterven, zó zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

GOD
Dit alles wat de Schrift leert, is in groot contrast met de “god” die men ons voorhoudt in godsdienst en religie. Het maakt dan overigens niet uit welke religie, ook de christelijke. Nee, juist en vooral, de christelijke religie maakt van dé GOD een “godje” die hopeloos faalt.
Maar God is de Beschikker van alles en Hij is een goede God en houdt van Zijn schepping! Dat is het Godsbeeld dat de Schrift ons voorhoudt!

Jesaja 45
Ik ben JAHWEH en er is geen ander; buiten Mij is er geen God (…)