all inclusive!

Godsdienst is altijd exclusief. Het sluit (anderen) buiten. Men spreekt over een God van liefde en met dezelfde mond belijdt men in de godsdienstige wereld  dat een ieder die niet gelooft voor altijd zal gefolterd worden en zal branden in de hel. Hiermee maakt men God tot een demonische sadist waarmee vergeleken Adolf Hitler een koorknaap was en de tweede wereldoorlog een rustige zomeravond.

God is niet exclusief, Hij sluit niemand buiten. Het evangelie is inclusief, all inclusive, ALLEN worden ingesloten. Dat is namelijk wat liefde doet. De liefde zoekt zichzelf niet (1 Kor.13:5). De liefde zoekt de ander en is gericht op eenheid. Het verlorene wordt altijd opgezocht. God zoekt totdat Hij vindt (Luk.15:4, 8, 24, 32). Gods liefde is onvoorwaardelijk!

 

REDDING is all inclusive:

1 Timotheüs 4
10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die Redder is van ALLE MENSEN, speciaal van gelovigen.

 

Titus 2
11 Want de reddende genade van God is verschenen aan ALLE MENSEN.

VERZOENING is all inclusive:

Kolossenzen 1
20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, ALLE DINGEN [letterlijk: HET AL] weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

RECHTVAARDIGING is all inclusive:

Romeinen 5
18 Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor ALLE MENSEN tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor ALLE MENSEN tot rechtvaardiging ten leven.

LEVENDMAKING is all inclusive:

1 Korinthe 15
22 Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.

 

1 Timotheüs 6
13 Ik beveel voor God, die ALLEN [letterlijk: HET AL] levend maakt (…)

Dit alles wat de Schrift leert, is in groot contrast met de god die men ons voorhoudt in godsdienst en religie. Het maakt dan overigens niet uit welke religie, ook de christelijke. Nee, juist en vooral, de christelijke religie maakt van de GOD een godje die hopeloos faalt.
Maar God is de Beschikker van alles en Hij is een goede God en houdt van Zijn schepping! Dat is het Godsbeeld dat de Schrift ons voorhoudt!

 

Jesaja 45
5 Ik ben JAHWEH en er is geen ander; buiten Mij is er geen God (…)